Please note that our website will be down from 30 Sep 2020 at 2100h to 4 Oct 2020 at 0659h for system upgrade. We apologise for any inconvenience caused during this period.

八圣吉祥祈请文

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1.

2. 2 八圣吉祥祈请 文 嗡 ! 法 界 清 净 自 性 任 运 成 O m fa jie qing jing zi xing ren yun che ng 安 住 十 方 吉 祥 世 界 中 an zhu shi fang ji xiang shi jie zhong 佛 陀 圣 法 一 切 贤 圣 僧 fo tuo sheng fa yi qie xian sheng seng 我 等 顶 礼 祈 愿 大 吉 祥 wo deng ding li qi yuan da ji xiang 燃 灯 佛 贤 勇 佛 亿 成 佛 ran deng fo xian yong fo yi cheng fo 慈 严 德 佛 最 胜 善 行 佛 ci yan de fo zui sheng shan xing fo 亿 持 一 切 广 大 名 闻 佛 yi chi yi qie guang da ming wen fo 如 须 弥 山 能 胜 吉 祥 佛 ru xu m i shan neng sheng ji xiang fo 悯 诸 众 生 慈 悲 圣 德 佛 m in zhu zhong sheng ci bei sheng de fo 巍 然 大 力 咸 满 有 情 愿 wei ran da li xian man you qing yuan 即 闻 圣 名 增 德 增 吉 祥 ji wen sheng ming zeng de zeng ji xiang 虔 诚 顶 礼 八 大 善 逝 佛 qian cheng ding li ba da shan shi fo 孺 童 文 殊 具 德 金 刚 手 ru tong wen shu ju de jin gang shou 圣 观 世 音 怙 主 弥 勒 尊 sheng guan shi yin hu zhu mi le zun 地 藏 菩 萨 除 盖 障 菩 萨 di zang pu sa chu gai zhang pu sa 虚 空 藏 及 普 贤 大 菩 萨 xu kong zang ji pu xian da pu sa 乌 巴 拉 、 杵 、 白 莲 及 龙 树 wu ba la chu bai lian ji long shu 摩 尼 月 宝 宝 剑 及 日 轮 mo ni yue bao bao jian ji ri lun 持 善 法 印 吉 祥 德 殊 胜 chi shan fa yin ji xiang de shu sheng 八 大 菩 提 萨 哆 我 顶 礼 ba da pu ti sa duo wo ding li

3. 3 殊 胜 宝 伞 吉 祥 金 色 鱼 shu sheng bao san ji xiang jin se yu 如 意 宝 瓶 悦 意 青 莲 花 ru yi bao ping yue yi qing lian hua 声 闻 法 螺 圆 满 吉 祥 结 sheng wen fa luo yuan man ji xiang jie 尊 胜 宝 幢 授 权 之 金 轮 zun sheng bao zhuang shou quan zhi jin lun 殊 胜 法 印 八 圣 吉 祥 宝 shu sheng fa yin ba sheng ji xiang bao 供 养 十 方 诸 佛 祈 纳 受 gong yang shi fang zhu fo qi na shou 忆 念 善 妙 成 就 时 增 长 yi nian shan miao cheng jiu shi zeng zhang 八 大 吉 祥 天 女 我 顶 礼 ba da ji xiang tian n i wo ding li 大 梵 天 大 自 在 遍 入 天 da fan tian da zi zai bian ru men 帝 释 天 王 及 持 国 天 王 di shi tian wang ji chi guo tian wang 增 长 天 王 龙 王 广 目 天 z eng zhang tian wang long wang guang mu tian 多 闻 天 王 各 持 其 法 器 duo wen tian wang ge chi qi fa qi 轮 三 叉 戟 短 枪 金 刚 杵 lun san cha ji duan qiang jin gang chu 琵 琶 长 剑 宝 塔 胜 宝 幢 pi pa zhang jian b ao ta sheng bao zhuang 三 界 之 中 善 妙 增 吉 祥 san jie zhi zhong shan miao zeng ji xiang 世 间 八 大 护 法 我 顶 礼 shi jian ba da hu fa wo ding li * 我 等 如 今 所 作 诸 事 业 wo deng ru jin suo zuo zhu shi ye 一 切 障 难 恼 害 悉 消 弥 yi qie zhang nan nao hai xi xiao mi 满 愿 增 长 随 心 皆 成 就 man yuan zeng zhang sui xin jie cheng jiu 吉 祥 如 意 祈 愿 臻 圆 满 * ( 最后 4 句,重复念诵 3 遍 ) ji xiang ru yi qi yuan zhen yuan man 2 Beatty Lane, Singapore 209945 Tel: +65 64663720 www.thekchencholing,org

Views

 • 1256 Total Views
 • 1027 Website Views
 • 229 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 10 ebs.thekchencholing.org:8069
 • 7 thekchencholing.org
 • 1 43.229.84.209:8069
 • 39 tccl.fortiddns.com:8089