Please note that our website will be down from 30 Sep 2020 at 2100h to 4 Oct 2020 at 0659h for system upgrade. We apologise for any inconvenience caused during this period.

成佛之道

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. 成佛 之道

3. 3 所 有 世 间 菩 提 之 成 就 , 皆 因 依 止 金 刚 上 师 宝 , 醒 悟 此 点 宁 舍 弃 此 生 , 激 励 我 行 取 得 上 师 喜 。 上 师 因 祈 降 临 我 顶 冠 , 即 刻 上 师 与 我 融 为 一 , 身 财 物 品 所 修 三 世 德 , 为 渡 众 生 勿 怀 皆 怖 施 。 所 受 一 切 菩 萨 金 刚 戒 , 誓 死 守 戒 珍 贵 如 我 命 , 维 护 如 来 所 言 之 经 训 , 圆 满 三 乘 及 四 层 密 法 。 愿 修 方 便 渡 化 有 情 众 , 普 愿 祈 福 回 向 之 功 德 , 圆 满 如 来 菩 提 者 之 法 。 愿 因 无 量 三 世 三 宝 持 , 因 缘 因 果 所 生 之 能 量 , 愿 我 所 祈 都 能 得 圆 满 , 惟 愿 我 能 速 证 佛 果 位 。 2 Beatty Lane, Singapore 209945 Tel: +65 64663720 www.thekchencholing,org

2. 2 南 无 上 师 南 无 佛 南 无 法 南 无 僧 自 我 内 心 归 依 上 师 宝 , 佛 法 僧 宝 化 为 我 上 师 , 愿 我 像 您 修 成 菩 提 道 , 渡 脱 众 生 离 苦 永 安 乐 。 眼 前 虚 空 现 一 金 刚 座 , 座 上 宝 莲 日 月 我 上 师 , 上 师 化 为 金 刚 总 持 身 , 一 面 二 臂 身 蓝 持 铃 杵 。 具 得 无 上 珍 贵 之 根 本 , 拥 抱 佛 母 自 在 空 乐 喜 , 身 口 意 像 显 现 嗡 啊 吽 , 心 中 吽 字 普 照 十 方 界 。 祈 请 金 刚 总 持 净 土 降 , 杂 吽 罢 和 ! 迎 请 智 尊 观 想 合 为 一 。 忆 念 上 师 生 起 无 上 乐 , 普 贤 内 外 秘 供 整 蓝 天 , 须 弥 四 洲 日 月 所 庄 严 , 无 上 普 贤 极 品 我 供 养 。 十 方 三 世 诸 佛 显 为 您 , 无 量 界 中 拥 有 上 师 德 , 至 尊 上 师 我 向 您 祈 请 ! 金 刚 总 持 为 有 情 宣 说 , 赞 叹 上 师 无 上 真 法 界 , 胜 于 无 量 诸 佛 之 净 土 , 至 尊 上 师 我 向 您 祈 请 。

Views

 • 818 Total Views
 • 596 Website Views
 • 222 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 6 ebs.thekchencholing.org:8069
 • 7 thekchencholing.org
 • 1 43.229.84.209:8069
 • 6 tccl.fortiddns.com:8089