Please note that our website will be down from 30 Sep 2020 at 2100h to 4 Oct 2020 at 0659h for system upgrade. We apologise for any inconvenience caused during this period.

普贤菩萨行愿品

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. 普贤 菩萨 行愿 品 唐 罽 宾 国 三 藏 般 若 奉 诏 译

8. www .thekchencholing.org 8 速 诣 菩 提 大 树 王 坐 已 降 伏 诸 魔 众 su yi pu ti da shu wang zuo yi jiang fu zhu mo chong 成 等 正 觉 转 法 轮 普 利 一 切 诸 含 识 cheng deng zheng jue zhuan fa lun pu li yi qie zhu han shi 若 人 于 此 普 贤 愿 读 诵 受 持 及 演 说 ruo ren yu ci pu xian yuan du song shou chi ji yan shuo 果 报 唯 佛 能 证 知 决 定 获 胜 菩 提 道 guo bao wei fo neng zheng zhi jue ding huo sheng pu ti dao 若 人 诵 此 普 贤 愿 我 说 少 分 之 善 根 ruo ren song ci pu xian yuan wo shuo shao fen zhi shan gen 一 念 一 切 悉 皆 圆 成 就 众 生 清 净 愿 yi nian yi qie xi jie man cheng jiu zhong sheng qing jing yuan 我 此 普 贤 殊 胜 行 无 边 胜 福 皆 回 向 wo ci pu xian shu sheng xing wu bian sheng fu jie hui xiang 普 愿 沉 溺 诸 众 生 速 往 无 量 光 佛 刹 pu yuan chen ni zhu zhong sheng su w ang wu liang guang fo c ha 尔 时 普 贤 菩 萨 摩 诃 萨 , 于 如 來 前 , 说 此 普 贤 广 大 愿 e r shi pu xian pu sa mo he sa yu ru lai qian shuo ci pu xian guang da yuan 王 清 净 偈 已 。 善 财 童 子 , 踊 跃 无 量 。 一 切 菩 萨 。 皆 大 wang qing jing ji yi shan cai tong zi yong yue wu liang yi qie pu sa jie da 欢 喜 。 如 來 赞 言 。 善 哉 善 哉。 huan xi ru lai zan yan shan zai shan zai

2. www .thekchencholing.org 2 普贤 菩萨 行愿 品 尔 时 , 普 贤 菩 萨 摩 诃 萨 。 欲 重 宣 此 义 , 普 观 十 方 而 说 e r shi pu xian pu sa mo he sa yu zhong xuan ci yi pu guan shi fang er shuo 偈 言。 ji yan 所 有 十 方 世 界 中 三 世 一 切 人 师 子 suo you shi fang shi jie zhong san shi yi qie ren shi zi 我 以 清 净 身 语 意 一 切 遍 礼 尽 无 余 wo yi qing jing shen yu yi yi qie bian li jin wu yu 普 贤 行 愿 威 神 力 普 现 一 切 如 来 前 pu xian xing yuan wei shen li pu xian yi qie ru lai qian 一 身 复 现 刹 尘 身 一 一 遍 礼 刹 尘 佛 yi shen fu xian sha chen shen yi yi bian li sha chen fo 于 一 尘 中 尘 数 佛 各 处 菩 萨 众 会 中 yu yi chen zhong chen shu fo ge chu pu sa zhong hui zhong 无 尽 法 界 尘 亦 然 深 信 诸 佛 皆 充 满 yu jin fa jie chen yi ran shen xin zhu fo jie chong man 各 以 一 切 音 声 海 普 出 无 尽 妙 言 词 ge yi yi qie yin sheng hai pu chu wu jin miao yan ci 尽 于 未 来 一 切 劫 赞 佛 甚 深 功 德 海 jin yu wei lai yi qie jie zan fo shen shen gong de hai 以 诸 最 胜 妙 华 鬘 伎 乐 塗 香 及 伞 盖 yi zhu zui sheng miao hua man ji yue tu xiang ji san gai 如 是 最 胜 庄 严 具 我 以 供 养 诸 如 来 ru shi zui sheng zhuang yan ju wo yi gong yang zhu ru lai 最 胜 衣 服 最 胜 香 末 香 烧 香 与 灯 烛 zui sheng yi fu zui sheng xiang mo xiang shao xiang yu deng zhu 一 一 皆 如 妙 高 聚 我 悉 供 养 诸 如 来 yi yi jie ru miao gao ju wo xi gong yang zhu ru lai 我 以 广 大 胜 解 心 深 信 一 切 三 世 佛 wo yi guang da sheng jie xin shen xin yi qie san shi fo 悉 以 普 贤 行 愿 力 普 遍 供 养 诸 如 来 xi yi pu xian xing yuan li pu bian gong yang zhu ru lai 我 昔 所 造 诸 恶 业 皆 由 无 始 贪 嗔 痴 wo xi suo zao zhu e ye jie you wu shi tan chen chi 从 身 语 意 之 所 生 一 切 我 今 皆 忏 悔 cong shen yu yi zhi suo sheng yi qie wo jin jie chan hui

4. www .thekchencholing.org 4 勤 修 清 净 波 罗 密 恒 不 忘 失 菩 提 心 qin xiu qing jing bo luo mi heng bu wang shi pu ti xin 灭 除 障 垢 无 有 余 一 切 妙 行 皆 成 就 mie chu zhang gou wu you yu yi qie miao xing jie cheng jiu 于 诸 惑 业 及 魔 境 世 间 道 中 得 解 脱 yu chu huo ye ji mo jing shi jian dao zhong de jie tuo 犹 如 莲 花 不 著 水 亦 如 日 月 不 住 空 you ru lian hua bu zhuo shui yi ru ri yue bu zhu kong 悉 除 一 切 恶 道 苦 等 与 一 切 群 生 乐 xi chu yi qie e dao ku deng yu yi qie qun sheng le 如 是 经 于 刹 尘 劫 十 方 利 益 恒 无 尽 ru shi jing yu sha chen qie shi fang li yi heng yu jin 我 常 随 顺 诸 众 生 尽 于 未 来 一 切 劫 wo chang sui shun zhu zhong sheng jin yu wei lai yi qie jie 恒 修 普 贤 广 大 行 圆 满 无 上 大 菩 提 heng xiu pu xian guang da xing yuan man wu shang da pu ti 所 有 与 我 同 行 者 于 一 切 处 同 集 会 suo you yu wo tong xing zhe yu yi qie chu tong ji hui 身 口 意 业 皆 同 等 一 切 行 愿 同 修 学 shen kou yi ye jie tong deng yi qie xing yuan tong xiu xue 所 有 益 我 善 知 识 为 我 显 示 普 贤 行 suo you yi wo shan zhi shi wei wo xian shi pu xian xing 常 愿 与 我 同 集 会 于 我 常 生 欢 喜 心 chang yuan yu wo tong ji hui yu wo chang sheng huan xi xin 愿 常 面 见 诸 如 来 及 诸 佛 子 众 围 绕 yuan chang mian jian zhu ru lai ji zhu fo zi zhong wei rao 于 彼 皆 兴 广 大 供 尽 未 来 劫 无 疲 厌 yu bi jie xing guang da gong jin wei lai jie wu pi ya n 愿 持 诸 佛 微 妙 法 光 显 一 切 菩 提 行 yuan chi zhu fo wei miao fa guang xian yi qie pu ti xing 究 竟 清 净 普 贤 道 尽 未 来 劫 常 修 习 jiu jing qing jing pu xian dao jin wei lai jie chang xiu xi 我 于 一 切 诸 有 中 所 修 福 智 恒 无 尽 wo yu yi qie zhu you zhong suo xiu fu zhi heng wu jin 定 慧 方 便 及 解 脱 获 诸 无 尽 功 德 藏 ding hui fang bian ji jie tuo huo zhu wu jin gong de cang 一 尘 中 有 尘 数 刹 一 一 刹 有 难 思 佛 yi chen zhong you chen shu sha yi yi sha you nan si fo 一 一 佛 处 众 会 中 我 见 恒 演 菩 提 行 yi yi fo chu zhong hui zhong wo jian heng yan pu ti xing

7. www .thekchencholing.org 7 我 既 往 生 彼 国 已 现 前 成 就 此 大 愿 wo ji wang sheng bi guo yi xian qian cheng jiu ci da yuan 一 切 圆 满 尽 无 余 利 乐 一 切 众 生 界 yi qie yuan man jin wu yu li le yi qie zhong sheng jie 彼 佛 众 会 咸 清 净 我 时 于 胜 莲 花 生 bi fo zhong hui xian qing jing wo shi yu sheng lian hua sheng 亲 睹 如 来 无 量 光 现 前 授 我 菩 提 记 qing du ru lai wu liang guang xian qian shou wo pu ti ji 蒙 彼 如 来 授 记 已 化 身 无 数 百 俱 胝 meng bi ru lai shou ji yi hua shen wu shu bai ju zhi 智 力 广 大 遍 十 方 普 利 一 切 众 生 界 zhi li guang da bian shi fang pu li yi qie zhong sheng jie 乃 至 虚 空 世 界 尽 众 生 及 业 烦 恼 尽 nai zhi xu kong shi jie jin zhong sheng ji ye fan nao jin 如 是 一 切 无 尽 时 我 愿 究 竟 恒 无 尽 ru shi yi qie wu jin shi wo yuan jiu jing heng wu jin 十 方 所 有 无 边 刹 庄 严 众 宝 供 如 来 shi fang suo you wu bian sha zhuang yan zhong bao gong ru lai 最 胜 安 乐 施 天 人 经 一 切 刹 微 尘 劫 zui sheng an le shi tian ren jing yi qie sha wei chen jie 若 人 于 此 胜 愿 王 一 经 于 耳 能 生 信 ruo ren yu ci sheng yuan wang yi jing yu er neng sheng xin 求 胜 菩 提 心 渴 仰 获 胜 功 德 过 于 彼 qiu sheng pu ti xin ke yang huo sheng gong de guo yu bi 即 常 远 离 恶 知 识 永 离 一 切 诸 恶 道 ji chang yuan li e zhi shi yong li yi qie zhu e dao 速 见 如 来 无 量 光 具 此 普 贤 最 胜 愿 su jian ru lai wu liang guang ju ci pu xian zui sheng yuan 此 人 善 得 胜 寿 命 此 人 善 来 人 中 生 ci ren shan de sheng shou ming ci ren shan lai ren zhong sheng 此 人 不 久 当 成 就 如 彼 普 贤 菩 萨 行 ci ren bu jiu dang cheng jiu ru bi pu xian pu sa xing 往 昔 由 无 智 慧 力 所 造 极 恶 五 无 间 wang xi you wu zhi hui li suo zao ji e wu wu jian 诵 此 普 贤 大 愿 王 一 念 速 疾 皆 消 灭 song ci pu xian da yuan wang yi nian su ji jie xiao mie 族 姓 种 类 及 容 色 相 好 智 慧 咸 圆 满 zu xing zhong lei ji rong se xiang hao zhi hui xian yuan man 诸 魔 外 道 不 能 摧 堪 为 三 界 所 应 供 zhu mo wai dao bu neng cui kan wei san jie suo ying gong

6. www .thekchencholing.org 6 普 能 严 净 诸 刹 海 解 脱 一 切 众 生 海 pu neng yan jing zhu sha hai jie tuo yi qie zhong sheng hai 善 能 分 别 诸 法 海 能 甚 深 入 智 慧 海 shan neng fen bie zhu fa hai neng shen shen ru zhi hui hai 普 能 清 净 诸 行 海 圆 满 一 切 诸 愿 海 pu neng qing jing zhu xing hai yuan man yi qie zhu yuan hai 亲 近 供 养 诸 佛 海 修 行 无 倦 经 劫 海 qing jin gong yang zhu fo hai xiu xing wu juan jing jie hai 三 世 一 切 诸 如 来 最 胜 菩 提 诸 行 愿 san shi yi qie zhu ru lai zui sheng pu ti zhu xing yuan 我 皆 供 养 圆 满 修 以 普 贤 行 悟 菩 提 wo jie gong yang yuan man xiu yi pu xian xing wu pu ti 一 切 如 来 有 长 子 彼 名 号 曰 普 贤 尊 yi qie ru lai you zhang zi bi ming hao yue pu xian zun 我 今 回 向 诸 善 根 愿 诸 智 行 悉 同 彼 wo jin hui xiang zhu shan gen yuan zhu zhi xing xi tong bi 愿 身 口 意 恒 清 净 诸 行 刹 土 亦 复 然 yuan shen kou yi heng qing jing zhu xing sha tu yi fu ran 如 是 智 慧 号 普 贤 愿 我 与 彼 皆 同 等 ru shi zhi hui hao pu xian yuan wo yu bi jie tong deng 我 为 遍 净 普 贤 行 文 殊 师 利 诸 大 愿 wo wei bian jing pu xian xing wen shu shi li zhu da yuan 满 彼 事 业 尽 无 余 未 来 际 劫 恒 无 倦 man bi shi ye jin wu yu wei lai ji jie heng wu juan 我 所 修 行 无 有 量 获 得 无 量 诸 功 德 wo suo xiu xing wu you liang huo de wu liang zhu gong de 安 住 无 量 诸 行 中 了 达 一 切 神 通 力 an zhu wu liang zhu xing zhong liao da yi qie shen tong li 文 殊 师 利 勇 猛 智 普 贤 慧 行 亦 复 然 wen shu shi li yong meng zhi pu xian hui xing yi fu ran 我 今 回 向 诸 善 根 随 彼 一 切 常 修 学 wo jin hui xiang zhu shan gen sui bi yi qie chang xiu xue 三 世 诸 佛 所 称 叹 如 是 最 胜 诸 大 愿 san shi zhu fo suo cheng tan ru shi zui sheng zhu da yuan 我 今 回 向 诸 善 根 为 得 普 贤 殊 胜 行 wo jin hui xiang zhu shan gen wei de pu xian shu sheng xing 愿 我 临 欲 命 终 时 尽 除 一 切 诸 障 碍 yuan wo lin yu ming zhong shi jin chu yi qie zhu zhang ai 面 见 彼 佛 阿 弥 陀 即 得 往 生 安 乐 刹 mian jian bi fo a mi tuo ji de wang sheng an le sha

3. www .thekchencholing.org 3 十 方 一 切 诸 众 生 二 乘 有 学 及 无 学 shi fang yi qie zhu zhong sheng er cheng you xue ji wu xue 一 切 如 来 与 菩 萨 所 有 功 德 皆 随 喜 yi qie ru lai yu pu sa suo you gong de jie siu xi 十 方 所 有 世 间 灯 最 初 成 就 菩 提 者 shi fang suo you shi jian deng zui chu cheng jiu pu ti zhe 我 今 一 切 皆 劝 请 转 于 无 上 妙 法 轮 wo jin yi qie jie quan qing zhuan yu wu shang miao fa lun 诸 佛 若 欲 示 涅 般 我 悉 至 诚 而 劝 请 zhu fo ruo yu shi nie pan wo xi zhi cheng er quan qing 唯 愿 久 住 刹 尘 劫 利 乐 一 切 诸 众 生 wei yuan jiu zhu sha chen jie li le yi qie zhu zhong sheng 所 有 礼 赞 供 养 福 请 佛 住 世 转 法 轮 suo you li zan gong yang f u qing fo zhu shi zhuan fa lun 随 喜 忏 悔 诸 善 根 回 向 众 生 及 佛 道 sui xi chan hui zhu shan gen hui xiang zhong sheng ji fo dao 我 随 一 切 如 来 学 修 习 普 贤 圆 满 行 wo sui yi qie ru lai xue xiu xi pu xian yuan man xing 供 养 过 去 诸 如 来 及 与 现 在 十 方 佛 gong yang guo qu zhu ru lai ji yu xian zai shi fang fo 未 来 一 切 天 人 师 一 切 意 乐 皆 圆 满 wei lai yi qie tian ren shi yi qie yi le jie yuan man 我 愿 普 随 三 世 学 速 得 成 就 大 菩 提 wo yuan pu sui san shi xue su de cheng jiu da pu ti 所 有 十 方 一 切 刹 广 大 清 净 妙 庄 严 suo you shi fang yi qie sha guang da qing jing miao zhuang yan 众 会 围 绕 诸 如 来 悉 在 菩 提 树 王 下 zhong hui wei rao zhu ru lai xi zai pu ti shu wang xia 十 方 所 有 诸 众 生 愿 离 忧 患 常 安 乐 shi fang suo you zhu zhong sheng yuan li you huan chang an le 获 得 甚 深 正 法 利 灭 除 烦 恼 尽 无 余 huo de shen shen zheng fa li mie chu fan nao jin wu yu 我 为 菩 提 修 行 时 一 切 趣 中 成 宿 命 wo wei pu ti xiu xing shi yi qie qu zhong cheng su ming 常 得 出 家 修 净 戒 无 垢 无 破 无 穿 漏 chang de chu jia xiu jing jie wu gou wu po wu chuan lou 天 龙 夜 叉 鸠 般 茶 乃 至 人 与 非 人 等 tian long ye cha jiu pan tu nai zhi ren yu fei ren deng 所 有 一 切 众 生 语 悉 以 诸 音 而 说 法 suo you yi qie zhong sheng yu xi yi zhu yin er shuo fa

5. www .thekchencholing.org 5 普 尽 十 方 诸 刹 海 一 一 毛 端 三 世 海 pu jin shi fang zhu sha hai yi yi mao duan san shi hai 佛 海 及 与 国 土 海 我 遍 修 行 经 劫 海 fo hai ji yu guo tu hai wo bian xiu xing jing jie hai 一 切 如 来 语 清 净 一 言 具 众 音 声 海 yi qie ru lai yu qing jing yi yan ju zhong yin sheng hai 随 诸 众 生 意 乐 音 一 一 流 佛 辩 才 海 sui zhu zhong sheng yi yue yin yi yi liu fo bian cai hai 三 世 一 切 诸 如 来 于 彼 无 尽 语 言 海 san shi yi qie zhu ru lai yu bi wu jin yu yan hai 恒 转 理 趣 妙 法 轮 我 深 智 力 普 能 入 heng zhuan li qu miao fa lun wo shen zhi li pu neng ru 我 能 深 入 于 未 来 尽 一 切 劫 为 一 念 wo neng shen ru yu wei lai jin yi qie jie wei yi nian 三 世 所 有 一 切 劫 为 一 念 际 我 皆 入 san shi suo you yi qie jie wei yi nian ji wo jie ru 我 于 一 念 见 三 世 所 有 一 切 人 师 子 wo yu yi nian jian san shi suo you yi qie ren shi zi 亦 常 入 佛 境 界 中 如 幻 解 脱 及 威 力 yi chang ru fo jing jie zhong ru huan jie tuo ji wei li 于 一 毛 端 极 微 中 出 现 三 世 庄 严 刹 yu yi mao duan ji wei zhong chu xian san shi zhuang yan sha 十 方 尘 刹 诸 毛 端 我 皆 深 入 而 严 净 shi fang chen sha zhu mao duan wo jie shen ru er yan jing 所 有 未 来 照 世 灯 成 道 转 法 悟 群 有 suo you wei lai zhao shi deng cheng dao zhuan fa wu qun you 究 竟 佛 事 示 涅 般 我 皆 往 诣 而 亲 近 jiu jing fo shi shi nie pan wo jie wang yi er qing jin 速 疾 周 遍 神 通 力 普 门 遍 入 大 乘 力 su ji zhou bian shen tong li pu men bian ru da cheng li 智 行 普 修 功 德 力 威 神 普 覆 大 慈 力 zhi xing pu xiu gong de li wei shen pu fu da ci li 遍 净 庄 严 胜 福 力 无 著 无 依 智 慧 力 bian jing zhuang yan sheng fu li wu zhuo wu yi zhi hui li 定 慧 方 便 诸 威 力 普 能 积 集 菩 提 力 ding hui fang bian zhu wei li pu neng ji ji pu ti li 清 净 一 切 善 业 力 摧 灭 一 切 烦 恼 力 qing jing yi qie shan ye li cui mie yi qie fan nao li 降 伏 一 切 诸 魔 力 圆 满 普 贤 诸 行 力 jiang fu yi qie zhu mo li yuan man pu xian zhu xing li

Views

 • 405 Total Views
 • 316 Website Views
 • 89 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 3

 • 1 thekchencholing.org
 • 2 ebs.thekchencholing.org:8069
 • 2 tccl.fortiddns.com:8089