Please note that our website will be down from 30 Sep 2020 at 2100h to 4 Oct 2020 at 0659h for system upgrade. We apologise for any inconvenience caused during this period.

金刚般若波罗蜜经

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

34. 《 金刚般若波罗蜜经 》 - 31 -

1. 姚秦三藏 法师 鸠摩罗什译 南無本師釋迦牟尼佛

2. 《 金刚般若波罗蜜经 》 A 说明 本注音版《 金刚般若波罗蜜经 》是根据乾隆大藏经第 16 册 第 001 0 部 , 大乘般若部 《 金刚般若波罗蜜经 》 中的 姚秦三藏法师鸠 摩罗什译 本 注音校正的,特此说明。

3. 《 金刚般若波罗蜜经 》 I 目 录  起诵仪 ................................ ................................ ................................ ..... - 1 - 香赞 ................................ ................................ ................................ ......... - 1 - 净身业真言 ................................ ................................ ............................. - 1 - 净口业真言 ................................ ................................ ............................. - 1 - 净意业真言 ................................ ................................ ............................. - 1 - 净三业真言 ................................ ................................ ............................. - 2 - 安土地真言 ................................ ................................ ............................. - 2 - 普供养真言 ................................ ................................ ............................. - 2 - 奉请八金刚 ................................ ................................ ............................. - 2 - 奉请四菩萨 ................................ ................................ ............................. - 3 - 发愿文 ................................ ................................ ................................ ..... - 3 - 云何梵 ................................ ................................ ................................ ..... - 3 - 开经偈 ................................ ................................ ................................ ..... - 4 - 金刚般若波罗蜜经 ................................ ................................ ........................ - 5 -  结诵仪 ................................ ................................ ................................ ... - 26 - 般若 无尽 藏 真言 ................................ ................................ .................... - 26 - 金刚心真言 ................................ ................................ ........................... - 26 - 补阙真言 ................................ ................................ ............................... - 26 - 补阙圆满真言 ................................ ................................ ....................... - 26 - 普回向真言 ................................ ................................ ........................... - 27 - 经 赞 ................................ ................................ ................................ ....... - 27 - 回向偈 ................................ ................................ ................................ ... - 27 - 回向偈 ................................ ................................ ................................ ... - 28 - 回 向 ................................ ................................ ................................ ....... - 29 -

7. 《 金刚般若波罗蜜经 》 - 4 - 南 ná 无 mó 本 běn 师 shī 释 shì 迦 jiā 牟 móu 尼 ní 佛 (三称) fó 南 ná 无 mó 祇 qí 园 yuán 会 huì 上 shàng 佛 fó 菩 pú 薩 (三称) sà 开 kāi 经 jīng 偈 jì 无 wú 上 shàn ɡ 甚 shèn 深 shēn 微 wēi 妙 miào 法 fǎ 我 wǒ 今 jīn 见 jiàn 闻 wén 得 dé 受 s hòu 持 chí 百 bǎi 千 qiān 万 wàn 劫 jié 难 nán 遭 zāo 遇 yù 愿 yuàn 解 jiě 如 rú 来 lái 真 zhēn 实 shí 义 yì

31. 《 金刚般若波罗蜜经 》 - 28 - 回 huí 向 xiàng 偈 jì 愿 yuàn 以 yǐ 此 cǐ 功 ɡōnɡ 德 dé 庄 zhuān ɡ 严 yán 佛 fó 净 jìn ɡ 土 tǔ 上 shàn ɡ 报 bào 四 sì 重 chón ɡ 恩 ēn 下 xià 济 jì 三 sān 途 tú 苦 kǔ 若 ruò 有 yǒu 见 jiàn 闻 wén 者 zhě 悉 xī 发 fā 菩 pú 提 tí 心 xīn 尽 jìn 此 cǐ 一 yī 报 bào 身 shēn 同 tón ɡ 生 shēn ɡ 极 jí 乐 lè 国 ɡuó 此咒置经书中可灭误跨之罪

4. 《 金刚般若波罗蜜经 》 - 1 -  起诵仪 香 xiāng 赞 zàn 炉 lú 香 xiān ɡ 乍 zhà 爇 ruò . 法 fǎ 界 jiè 蒙 mén ɡ 薰 xūn . 诸 zhū 佛 fó 海 hǎi 会 huì 悉 xī 遥 yáo 闻 wén . 随 suí 处 chù 结 jié 祥 xián ɡ 云 yún . 诚 chén ɡ 意 yì 方 fān ɡ 殷 yīn . 诸 zhū 佛 fó 现 xiàn 全 quán 身 shēn . 南 ná 无 mó 香 xiān ɡ 云 yún 盖 ɡài 菩 pú 萨 sà 摩 mó 诃 hē 萨 (三称) sà 南 ná 无 mó 本 běn 师 shī 释 shì 迦 jiā 牟 móu 尼 ní 佛 (三称) fó 净 jìng 身 shēn 业 yè 真 zhēn 言 yán 唵 ōng . 修 xiū 哆 duō 唎 lì . 修 xiū 哆 duō 唎 lì . 修 xiū 摩 mó 唎 lì . 修 xiū 摩 mó 唎 lì . 萨 sà 婆 pó 诃 hē . (三遍) 净 jìng 口 kǒu 业 yè 真 zhēn 言 yán 唵 ōng . 修 xiū 唎 lì 修 xiū 唎 lì . 摩 mó 诃 hē 修 xiū 唎 lì . 修 xiū 修 xiū 唎 lì . 萨 sà 婆 pó 诃 hē . (三遍) 净 jìng 意 yì 业 yè 真 zhēn 言 yán 唵 ōng . 韈 wà 日 zhi 啰 là 怛 dá 诃 hē 贺 hè 斛 hú . (三遍)

29. 《 金刚般若波罗蜜经 》 - 26 - 金 jīn 刚 ɡānɡ 般 bō 若 rě 波 bō 罗 luó 蜜 mì 经 jīn ɡ  结诵仪 般 bō 若 rě 无 wú 尽 jìn 藏 zàn ɡ 真 zhēn 言 yán 南 ná 谟 mó 薄 bó 伽 qié 伐 fá 帝 dì . 钵 bō 唎 lì 若 rě . 波 bō 罗 luó 蜜 mì 多 duō 曳 yì . 怛 dá 侄 zhí 他 tuō . 唵 ōng . 纥 hé 唎 lì 地 dì 唎 lì 室 shì 唎 lì . 戍 shù 噜 lǔ 知 zhī . 三 sān 密 mì 栗 lì 知 zhī . 佛 fó 社 shè 曳 yì . 莎 suō 诃 hē . (三遍) 金 jīn 刚 gāng 心 xīn 真 zhēn 言 yán 唵 ōng . 乌 wū 伦 lún 尼 ní . 娑 suō 婆 pó 诃 hē . (三遍) 补 bǔ 阙 quē 真 zhēn 言 yán 南 nā 无 mó 喝 hē 啰 là 怛 dá 那 nà . 哆 duō 罗 là 夜 yè 耶 yē . 佉 qié 啰 là 佉 qié 啰 là . 俱 jù 住 zhù 俱 jù 住 zhù . 摩 mó 啰 là 摩 mó 啰 là . 虎 hǔ 啰 là . 吽 hōng . 贺 hè 贺 hè . 苏 sū 怛 dá 拿 ná . 吽 hōng . 泼 pō 抹 mò 拿 ná . 娑 suō 婆 pó 诃 hē . (三遍) 补 bǔ 阙 quē 圆 yuán 满 mǎn 真 zhēn 言 yán 唵 ōng . 呼 hū 嚧 lú 呼 hū 嚧 lú . 社 shè 曳 yì 穆 mù 契 qiè . 莎 suō 诃 hē . (三遍)

5. 《 金刚般若波罗蜜经 》 - 2 - 净 jìng 三 sān 业 yè 真 zhēn 言 yán 唵 ōng . 娑 suō 嚩 wá . 婆 pó 嚩 wá 秫 shú 驮 tuó . 娑 suō 嚩 wá 达 dá 摩 mó 娑 suō 嚩 wá . 婆 pó 嚩 wá 秫 shú 度 dù 憾 hàn . (三遍) 安 ān 土 tǔ 地 dì 真 zhēn 言 yán 南 ná 无 mó 三 sān 满 mǎn 哆 duō . 母 mǔ 驮 tuó 喃 nán . 唵 ōng 度 dù 噜 lū 度 dù 噜 lū . 地 dì 尾 wěi . 娑 suō 婆 pó 诃 hē . (三遍) 普 pǔ 供 gòng 养 yǎng 真 zhēn 言 yán 唵 ōng . 誐 yé 誐 yé 曩 nǎng . 三 sān 婆 pó 嚩 wá . 韈 wà 日 zhi 啰 là 斛 hú . (三遍) 奉 fèng 请 qǐng 八 bā 金 jīn 刚 gāng 奉 fèn ɡ 请 qǐn ɡ 青 qīn ɡ 除 chú 灾 zāi 金 jīn 刚 ɡānɡ 奉 fèn ɡ 请 qǐn ɡ 辟 pì 毒 dú 金 jīn 刚 ɡānɡ 奉 fèn ɡ 请 qǐn ɡ 黄 huán ɡ 随 suí 求 qiú 金 jīn 刚 ɡānɡ 奉 fèn ɡ 请 qǐ n ɡ 白 bái 净 jìn ɡ 水 shuǐ 金 jīn 刚 ɡānɡ 奉 fèn ɡ 请 qǐn ɡ 赤 chì 声 shēn ɡ 火 huǒ 金 jīn 刚 ɡānɡ 奉 fèn ɡ 请 qǐn ɡ 定 dìn ɡ 持 chí 灾 zāi 金 jīn 刚 ɡānɡ 奉 fèn ɡ 请 qǐn ɡ 紫 zǐ 贤 xián 金 jīn 刚 ɡānɡ 奉 fèn ɡ 请 qǐn ɡ 大 dà 神 shén 金 jīn 刚 ɡānɡ

30. 《 金刚般若波罗蜜经 》 - 27 - 普 pǔ 回 huí 向 xiàng 真 zhēn 言 yán 唵 ōng . 娑 suō 麼 mó 啰 là . 娑 suō 麼 mó 啰 là . 弭 mǐ 麼 mó 曩 nǎng . 萨 sà 嚩 pó 诃 hē . 摩 mó 诃 hē 斫 zhuó 迦 jiā 啰 luó 嚩 wá 吽 hōng . (三遍) 经 jīng 赞 zàn 断 duàn 疑 yí 生 shēn ɡ 信 xìn . 绝 jué 相 xiàn ɡ 超 chāo 宗 zōn ɡ . 顿 dùn 忘 wàn ɡ 人 rén 法 fǎ 解 jiě 真 zhēn 空 kōn ɡ . 般 bō 若 rě 味 wèi 重 chón ɡ 重 chón ɡ . 四 sì 句 jù 融 rón ɡ 通 tōn ɡ . 福 fú 德 dé 叹 tàn 无 wú 穷 qión ɡ . 南 ná 无 mó 本 běn 师 shī 释 shì 迦 jiā 牟 móu 尼 ní 佛 ( 三称 ) fó 南 ná 无 mó 祇 qí 园 yuán 会 huì 上 shàn ɡ 佛 fó 菩 pú 萨 ( 三称) sà 回 huí 向 xi àng 偈 jì 诵 sòn ɡ 经 jīn ɡ 功 ɡōnɡ 德 dé 殊 shū 胜 shèn ɡ 行 hén ɡ 无 wú 边 biān 胜 shèn ɡ 福 fú 皆 jiē 回 huí 向 xiàn ɡ 普 pǔ 愿 yuàn 沉 chén 溺 nì 诸 zhū 有 yǒu 情 qín ɡ 速 sù 往 wǎn ɡ 无 wú 量 liàn ɡ 光 ɡuānɡ 佛 fó 刹 chà 十 shí 方 fān ɡ 三 sān 世 shì 一 yí 切 qiè 佛 fó 一 yí 切 qiè 菩 pú 萨 sà 摩 mó 诃 hē 萨 sà 摩 mó 诃 hē 般 bō 若 rě 波 bō 罗 luó 蜜 mì

6. 《 金刚般若波罗蜜经 》 - 3 - 奉 fèng 请 qǐng 四 sì 菩 pú 萨 sà 奉 fèn ɡ 请 qǐn ɡ 金 jīn 刚 ɡānɡ 眷 juàn 菩 pú 萨 sà 奉 fèn ɡ 请 qǐn ɡ 金 jīn 刚 ɡānɡ 索 suǒ 菩 pú 萨 sà 奉 fèn ɡ 请 qǐn ɡ 金 jīn 刚 ɡānɡ 爱 ài 菩 pú 萨 sà 奉 fèn ɡ 请 qǐn ɡ 金 jīn 刚 ɡānɡ 语 yǔ 菩 pú 萨 sà 发 fā 愿 yuàn 文 wén 稽 qǐ 首 shǒ u 三 sān 界 jiè 尊 zūn 我 wǒ 今 jīn 发 fā 宏 hón ɡ 愿 yuàn 上 shàn ɡ 报 bào 四 sì 重 chón ɡ 恩 ēn 若 ruò 有 yǒu 见 jiàn 闻 wén 者 zhě 尽 jìn 此 cǐ 一 yí 报 bào 身 shēn 归 ɡuī 依 yī 十 shí 方 fān ɡ 佛 fó 持 chí 此 cǐ 金 jīn 刚 ɡānɡ 经 jīn ɡ 下 xià 济 jì 三 sān 涂 tú 苦 kǔ 悉 xī 发 fā 菩 pú 提 tí 心 xīn 同 tón ɡ 生 shēn ɡ 极 jí 乐 lè 国 ɡuó 云 yún 何 hé 梵 fàn 云 yún 何 hé 得 dé 长 chán ɡ 寿 shòu 复 fù 以 yǐ 何 hé 因 yīn 缘 yuán 云 yún 何 hé 于 yú 此 cǐ 经 jīn ɡ 愿 yuàn 佛 fó 开 kāi 微 wēi 密 mì 金 jīn 刚 ɡānɡ 不 bú 坏 huài 身 shēn 得 dé 大 dà 坚 jiān 固 ɡù 力 lì 究 jiū 竟 jìn ɡ 到 dào 彼 bǐ 岸 àn 广 ɡuǎnɡ 为 wèi 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ 说 shuō

33. 《 金刚般若波罗蜜经 》 - 30 - ( 三 sān ) 愿 yuàn 我 wǒ 从 cón ɡ 不 bù 恭 ɡōnɡ 敬 jìn ɡ 善 shàn 知 zhī 识 shí 起 qǐ , 乃 nǎi 至 zhì 执 zhí 着 zhuó 两 liǎn ɡ 种 zhǒn ɡ 我 wǒ 相 xiàn ɡ , 一 yī 切 qiè 颠 diān 倒 dǎo 心 xīn , 祈 qí 加 jiā 持 chí 速 sù 疾 jí 息 xī 灭 miè 。 愿 yuàn 我 wǒ 从 cón ɡ 恭 ɡōnɡ 敬 jìn ɡ 善 shàn 知 zhī 识 shí 起 qǐ , 乃 nǎi 至 zhì 通 tōn ɡ 达 dá 两 liǎn ɡ 种 zhǒn ɡ 无 wú 我 wǒ 真 zhēn 实 shí , 一 yī 切 qiè 不 bù 颠 diān 倒 dǎo 心 xīn , 祈 qí 加 jiā 持 chí 速 sù 疾 jí 生 shēn ɡ 起 qǐ ; 一 yī 切 qiè 内 nèi 外 wài 秘 mì 密 mì 、 违 wéi 缘 yuán 障 zhàn ɡ 碍 ài , 祈 qí 加 jiā 持 chí 速 sù 疾 jí 息 xī 灭 miè 。 ( 四 sì ) 是 shì 日 rì 已 yǐ 过 ɡuò , 命 mìn ɡ 亦 yì 随 suí 减 jiǎn , 如 rú 少 shǎo 水 shuǐ 鱼 yú , 斯 sī 有 yǒu 何 hé 乐 lè ? 当 dān ɡ 勤 qín 精 jīn ɡ 进 jìn , 如 rú 救 jiù 头 tóu 燃 rán , 但 dàn 念 niàn 无 wú 常 chán ɡ , 慎 shèn 勿 wù 放 fàn ɡ 逸 yì 。 自 zì 皈 ɡuī 依 yī 佛 fó 。 当 dān ɡ 愿 yuàn 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ , 体 tǐ 解 jiě 大 dà 道 dào , 发 fā 无 wú 上 shàn ɡ 心 xīn ; 自 zì 皈 ɡuī 依 yī 法 fǎ 。 当 dān ɡ 愿 yuàn 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ , 深 shēn 入 rù 经 jīn ɡ 藏 zàn ɡ , 智 zhì 慧 huì 如 rú 海 hǎi ; 自 zì 皈 ɡuī 依 yī 僧 sēn ɡ 。 当 dān ɡ 愿 yuàn 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ , 统 tǒn ɡ 理 lǐ 大 dà 众 zhòn ɡ , 一 yī 切 qiè 无 wú 碍 ài , 和 hé 南 nán 圣 shè n ɡ 众 zhòn ɡ 。

28. 《 金刚般若波罗蜜经 》 - 25 - 于 yú 一 yí 切 qiè 法 fǎ , 应 yīn ɡ 如 rú 是 shì 知 zhī , 如 rú 是 shì 见 jiàn , 如 rú 是 shì 信 xìn 解 xiè , 不 bù 生 shēn ɡ 法 fǎ 相 xiàn ɡ 。 须 xū 菩 pú 提 tí , 所 suǒ 言 yán 法 fǎ 相 xiàn ɡ 者 zhě , 如 rú 来 lái 说 shuō 即 jí 非 fēi 法 fǎ 相 xiàn ɡ , 是 shì 名 mín ɡ 法 fǎ 相 xiàn ɡ 。 ” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 若 ruò 有 yǒu 人 rén 以 yǐ 满 mǎn 无 wú 量 liàn ɡ 阿 ā 僧 sēn ɡ 祇 qí 世 shì 界 jiè 七 qī 宝 bǎo , 持 chí 用 yòn ɡ 布 bù 施 shī 。 若 ruò 有 yǒu 善 shàn 男 nán 子 zǐ 、 善 shàn 女 nǚ 人 rén , 发 fā 菩 pú 提 tí 心 xīn 者 zhě , 持 chí 于 yú 此 cǐ 经 jīn ɡ , 乃 nǎi 至 zhì 四 sì 句 jù 偈 jì 等 děn ɡ , 受 shòu 持 chí 读 dú 诵 sòn ɡ , 为 wèi 人 rén 演 yǎn 说 shuō , 其 qí 福 fú 胜 shèn ɡ 彼 bǐ 。 云 yún 何 hé 为 wèi 人 rén 演 yǎn 说 shuō ? 不 bù 取 qǔ 于 yú 相 xiàn ɡ , 如 rú 如 rú 不 bú 动 dòn ɡ 。 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 一 yí 切 qiè 有 yǒu 为 wéi 法 fǎ , 如 rú 梦 mèn ɡ 幻 huàn 泡 pào 影 yǐn ɡ , 如 rú 露 lù 亦 yì 如 rú 电 diàn , 应 yīn ɡ 作 zuò 如 rú 是 shì 观 ɡuān 。 佛 fó 说 shuō 是 shì 经 jīn ɡ 已 yǐ , 长 zhǎn ɡ 老 lǎo 须 xū 菩 pú 提 tí , 及 jí 诸 zhū 比 bǐ 丘 qiū 、 比 bǐ 丘 qiū 尼 ní 、 优 yōu 婆 pó 塞 sè 、 优 yōu 婆 pó 夷 yí , 一 yí 切 qiè 世 shì 间 jiān 天 tiān 、 人 rén 、 阿 ā 修 xiū 罗 luó , 闻 wén 佛 fó 所 suǒ 说 shuō , 皆 jiē 大 dà 欢 huān 喜 xǐ , 信 xìn 受 shòu 奉 fèn ɡ 行 xín ɡ 。

23. 《 金刚般若波罗蜜经 》 - 20 - 世 shì 界 jiè 七 qī 宝 bǎo , 以 yǐ 用 yòn ɡ 布 bù 施 shī , 是 shì 人 rén 以 yǐ 是 shì 因 yīn 缘 yuán , 得 dé 福 fú 多 duō 不 fǒu ? ” “ 如 rú 是 shì , 世 shì 尊 zūn , 此 c ǐ 人 rén 以 yǐ 是 shì 因 yīn 缘 yuán , 得 dé 福 fú 甚 shèn 多 duō 。 ” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 若 ruò 福 fú 德 dé 有 yǒu 实 shí , 如 rú 来 lái 不 bù 说 shuō 得 dé 福 fú 德 dé 多 duō 。 以 yǐ 福 fú 德 dé 无 wú 故 ɡù , 如 rú 来 lái 说 shuō 得 dé 福 fú 德 dé 多 duō 。 ” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé ? 佛 fó 可 kě 以 yǐ 具 jù 足 zú 色 sè 身 shēn 见 xiàn 不 fǒu ? ” “ 不 fú 也 yě , 世 shì 尊 zūn ! 如 rú 来 lái 不 bù 应 yīn ɡ 以 yǐ 具 jù 足 zú 色 sè 身 shēn 见 xiàn 。 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 如 rú 来 lái 说 shuō 具 jù 足 zú 色 sè 身 shēn , 即 jí 非 fēi 具 jù 足 zú 色 sè 身 shēn , 是 shì 名 mín ɡ 具 jù 足 zú 色 sè 身 shēn 。 ” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé ? 如 rú 来 lái 可 kě 以 yǐ 具 jù 足 zú 诸 zhū 相 xiàn ɡ 见 xiàn 不 fǒu ? ” “ 不 fú 也 yě , 世 shì 尊 zūn , 如 rú 来 l ái 不 bù 应 yīn ɡ 以 yǐ 具 jù 足 zú 诸 zhū 相 xiàn ɡ 见 xiàn 。 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 如 rú 来 lái 说 s huō 诸 zhū 相 xiàn ɡ 具 jù 足 zú , 即 jí 非 fēi 具 jù 足 zú , 是 shì 名 mín ɡ 诸 zhū 相 xiàn ɡ 具 jù 足 zú 。 ” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 汝 rǔ 勿 wù 谓 wèi 如 rú 来 lái 作 zuò 是 shì 念 niàn :‘ 我 wǒ 当 dān ɡ 有 yǒu 所 suǒ 说 shuō 法 fǎ 。’ 莫 mò 作 zuò 是 shì 念 niàn , 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 若 ruò 人 rén 言 yán :‘ 如 rú 来 lái 有 yǒu 所 suǒ 说 shuō 法 fǎ ’ , 即 jí 为 wéi 谤 bàn ɡ 佛 fó , 不 bù 能 nén ɡ 解 jiě 我 wǒ 所 suǒ 说 shuō 故 ɡù 。 须 xū 菩 pú 提 tí ,

9. 《 金刚般若波罗蜜经 》 - 6 - 其 qí 心 xīn :‘ 所 suǒ 有 yǒu 一 yí 切 qiè 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ 之 zhī 类 lèi , 若 ruò 卵 luǎn 生 shēn ɡ 、 若 ruò 胎 tāi 生 shēn ɡ 、 若 ruò 湿 shī 生 shēn ɡ 、 若 ruò 化 huà 生 shēn ɡ 、 若 ruò 有 yǒu 色 sè 、 若 ruò 无 wú 色 sè , 若 ruò 有 yǒu 想 xiǎn ɡ 、 若 ruò 无 wú 想 xiǎn ɡ 、 若 ruò 非 fēi 有 yǒu 想 x iǎn ɡ 非 fēi 无 wú 想 xiǎn ɡ , 我 wǒ 皆 jiē 令 lìn ɡ 入 rù 无 wú 余 yú 涅 niè 槃 pán , 而 ér 灭 miè 度 dù 之 zhī 。 如 rú 是 shì 灭 miè 度 dù 无 wú 量 liàn ɡ 、 无 wú 数 shù 、 无 wú 边 biān 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ , 实 shí 无 wú 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ , 得 dé 灭 miè 度 dù 者 zhě 。’ 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 须 xū 菩 pú 提 tí , 若 ruò 菩 pú 萨 sà 有 yǒu 我 wǒ 相 xiàn ɡ 、 人 rén 相 xiàn ɡ 、 众 zhòn ɡ 生 s hēn ɡ 相 xiàn ɡ 、 寿 shòu 者 zhě 相 xiàn ɡ , 即 jí 非 fēi 菩 pú 萨 sà 。 ” “ 复 fù 次 cì , 须 xū 菩 pú 提 tí , 菩 pú 萨 sà 于 yú 法 fǎ , 应 yīn ɡ 无 wú 所 suǒ 住 zhù , 行 xín ɡ 于 yú 布 bù 施 shī 。 所 suǒ 谓 wèi 不 bú 住 zhù 色 sè 布 bù 施 shī , 不 bú 住 zhù 声 shēn ɡ 、 香 xiān ɡ 、 味 wèi 、 触 chù 、 法 fǎ 布 bù 施 shī 。 须 xū 菩 pú 提 tí , 菩 pú 萨 sà 应 yīn ɡ 如 rú 是 shì 布 bù 施 shī : 不 bú 住 zhù 于 yú 相 xiàn ɡ 。 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 若 ruò 菩 pú 萨 sà 不 bú 住 zhù 相 xiàn ɡ 布 bù 施 shī , 其 qí 福 fú 德 dé 不 bù 可 kě 思 sī 量 lián ɡ 。 “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé ? 东 dōn ɡ 方 fān ɡ 虚 xū 空 kōn ɡ , 可 kě 思 sī 量 lián ɡ 不 fǒu ?” “ 不 fú 也 yě , 世 shì 尊 zūn 。” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 南 nán 西 xī 北 běi 方 fān ɡ 、 四 sì 维 wéi 、 上 shàn ɡ 下 xià 虚 xū 空 kōn ɡ , 可 kě 思 sī 量 lián ɡ 不 fǒu ? ” “ 不 fú 也 yě , 世 shì 尊 zūn 。” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 菩 pú 萨 sà 无 wú 住 zhù 相 xiàn ɡ 布 bù 施 shī 福 fú 德 dé , 亦 yì 复 fù 如 rú 是 shì

22. 《 金刚般若波罗蜜经 》 - 19 - “ 如 rú 是 shì , 世 shì 尊 zūn , 如 rú 来 lái 有 yǒu 天 tiān 眼 yǎn 。 ” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé ? 如 rú 来 lái 有 yǒu 慧 huì 眼 yǎn 不 fǒu ? ” “ 如 rú 是 shì , 世 shì 尊 zūn , 如 rú 来 lái 有 yǒu 慧 huì 眼 yǎn 。 ” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé ? 如 rú 来 lái 有 yǒu 法 fǎ 眼 yǎn 不 fǒu ? ” “ 如 rú 是 shì , 世 shì 尊 zūn , 如 rú 来 lái 有 yǒu 法 fǎ 眼 yǎn 。 ” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé ? 如 rú 来 lái 有 yǒu 佛 fó 眼 yǎn 不 fǒu ? ” “ 如 rú 是 shì , 世 shì 尊 zūn , 如 rú 来 lái 有 yǒu 佛 fó 眼 yǎn 。 ” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé ? 如 rú 恒 hén ɡ 河 hé 中 zhōn ɡ 所 suǒ 有 yǒu 沙 shā , 佛 fó 说 shuō 是 shì 沙 shā 不 fǒu ? ” “ 如 rú 是 shì , 世 shì 尊 zūn , 如 rú 来 lái 说 shuō 是 shì 沙 sh ā 。 ” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé ? 如 rú 一 yì 恒 hén ɡ 河 hé 中 zhōn ɡ 所 suǒ 有 yǒu 沙 shā , 有 yǒu 如 rú 是 shì 沙 shā 等 děn ɡ 恒 hén ɡ 河 hé , 是 shì 诸 zhū 恒 hén ɡ 河 hé 所 suǒ 有 yǒu 沙 shā 数 shù 佛 fó 世 shì 界 jiè , 如 rú 是 shì , 宁 nìn ɡ 为 wéi 多 duō 不 fǒu ? ” “ 甚 shèn 多 duō , 世 shì 尊 zūn 。 ” 佛 fó 告 ɡào 须 xū 菩 pú 提 tí : “ 尔 ěr 所 suǒ 国 ɡuó 土 dù 中 zhōn ɡ , 所 suǒ 有 yǒu 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ , 若 ruò 干 ɡān 种 zhǒn ɡ 心 xīn , 如 rú 来 lái 悉 xī 知 zhī 。 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 如 rú 来 lái 说 shuō 诸 zhū 心 xīn , 皆 jiē 为 wéi 非 fēi 心 xīn , 是 shì 名 mín ɡ 为 wéi 心 xīn 。 所 suǒ 以 yǐ 者 zhě 何 hé ? 须 xū 菩 pú 提 tí , 过 ɡuò 去 qù 心 xīn 不 bù 可 kě 得 dé , 现 xiàn 在 zài 心 xīn 不 bù 可 kě 得 dé , 未 wèi 来 lái 心 xīn 不 bù 可 kě 得 dé 。 ” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé ? 若 ruò 有 yǒu 人 rén 满 mǎn 三 sān 千 qiān 大 dà 千 qiān

25. 《 金刚般若波罗蜜经 》 - 22 - 诵 sòn ɡ , 为 wèi 他 tā 人 rén 说 shuō , 于 yú 前 qián 福 fú 德 dé , 百 bǎi 分 fèn 不 bù 及 jí 一 yī , 百 bǎi 千 qiān 万 wàn 亿 yì 分 fèn 、 乃 nǎi 至 zhì 算 suàn 数 shù 譬 pì 喻 yù , 所 suǒ 不 bù 能 nén ɡ 及 jí 。 ” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé ? 汝 rǔ 等 děn ɡ 勿 wù 谓 wèi 如 rú 来 lái 作 zuò 是 shì 念 niàn :‘ 我 wǒ 当 dān ɡ 度 dù 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ 。’ 须 xū 菩 pú 提 tí , 莫 mò 作 zuò 是 shì 念 niàn 。 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 实 shí 无 wú 有 yǒu 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ , 如 rú 来 lái 度 dù 者 zhě 。 若 ruò 有 yǒu 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ , 如 rú 来 lái 度 dù 者 zhě , 如 rú 来 lái 则 zé 有 yǒu 我 wǒ 、 人 rén 、 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ 、 寿 shòu 者 zhě 。 “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 如 rú 来 lái 说 shuō 有 yǒu 我 wǒ 者 zhě , 则 zé 非 fēi 有 yǒu 我 wǒ 。 而 ér 凡 fán 夫 fū 之 zhī 人 rén , 以 yǐ 为 wéi 有 yǒu 我 wǒ 。 须 xū 菩 pú 提 tí , 凡 fán 夫 fū 者 zhě , 如 rú 来 lái 说 shuō 则 zé 非 fēi 凡 fán 夫 fū 。 ” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé ? 可 kě 以 yǐ ‘ 三 sān 十 shí 二 èr 相 xiàn ɡ ’ 观 ɡuān 如 rú 来 lái 不 fǒu ? ” 须 xū 菩 pú 提 tí 言 yán : “ 如 rú 是 shì , 如 rú 是 shì 。 以 yǐ ‘ 三 sān 十 shí 二 èr 相 xiàn ɡ ’ 观 ɡuān 如 rú 来 lái 。 ” 佛 fó 言 yán : “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 若 ruò 以 yǐ ‘ 三 sān 十 shí 二 èr 相 xiàn ɡ ’ 观 ɡuān 如 rú 来 lái 者 zhě , 转 zhuǎn 轮 lún 圣 shèn ɡ 王 wán ɡ 则 zé 是 shì 如 rú 来 lái 。 ” 须 xū 菩 pú 提 tí 白 bó 佛 fó 言 yán : “ 世 shì 尊 zūn , 如 rú 我 wǒ 解 jiě 佛 fó 所 suǒ 说 shuō 义 yì , 不 bù 应 yīn ɡ 以 yǐ ‘ 三 sān 十 shí 二 èr 相 xiàn ɡ ’ 观 ɡuān 如 rú 来 lái 。 ” 尔 ěr 时 shí , 世 shì 尊 zūn 而 ér 说 shuō 偈 jì 言 yán : “ 若 ruò 以 yǐ 色 sè 见 jiàn 我 wǒ , 以 yǐ 音 yīn 声 shēn ɡ 求 qiú 我 wǒ , 是 shì 人 rén 行 xín ɡ 邪 xié 道 dào , 不 bù 能 nén ɡ 见 xiàn 如 rú 来 lái 。 ”

13. 《 金刚般若波罗蜜经 》 - 10 - 欲 yù 阿 ā 罗 luó 汉 hàn 。 我 wǒ 不 bú 作 zuò 是 shì 念 niàn :‘ 我 wǒ 是 shì 离 lí 欲 yù 阿 ā 罗 luó 汉 hàn ’ 。 世 shì 尊 zūn , 我 wǒ 若 ruò 作 zuò 是 shì 念 niàn :‘ 我 wǒ 得 dé 阿 ā 罗 luó 汉 hàn 道 dào 。’ 世 shì 尊 zūn 则 zé 不 bù 说 shuō 须 xū 菩 pú 提 tí 是 shì ‘ 乐 yào 阿 ā 兰 lán 那 nà 行 hén ɡ ’ 者 zhě , 以 yǐ 须 xū 菩 pú 提 tí 实 shí 无 wú 所 suǒ 行 xín ɡ , 而 ér 名 mín ɡ 须 xū 菩 pú 提 tí 是 shì ‘ 乐 yào 阿 ā 兰 lán 那 nà 行 hén ɡ ’ 。” 佛 fó 告 ɡào 须 xū 菩 pú 提 tí :“ 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé ? 如 rú 来 lái 昔 xī 在 zài 然 rán 灯 dēn ɡ 佛 fó 所 suǒ , 于 yú 法 fǎ 有 yǒu 所 suǒ 得 dé 不 fǒu ?” “ 不 fú 也 yě , 世 shì 尊 zūn 。 如 rú 来 lái 在 zài 然 rán 灯 dēn ɡ 佛 fó 所 suǒ , 于 yú 法 fǎ 实 shí 无 wú 所 suǒ 得 dé 。 ” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé ? 菩 pú 萨 sà 庄 zhuān ɡ 严 yán 佛 fó 土 tǔ 不 fǒu ? ” “ 不 fú 也 yě , 世 shì 尊 zūn 。 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 庄 zhuān ɡ 严 yán 佛 fó 土 tǔ 者 zhě , 即 jí 非 fēi 庄 zhuān ɡ 严 yán , 是 shì 名 mín ɡ 庄 zhuā n ɡ 严 yán 。 ” “ 是 shì 故 ɡù , 须 xū 菩 pú 提 tí , 诸 zhū 菩 pú 萨 sà 摩 mó 诃 hē 萨 sà , 应 yīn ɡ 如 rú 是 shì 生 shēn ɡ 清 qīn ɡ 净 jìn ɡ 心 xīn :‘ 不 bù 应 yīn ɡ 住 zhù 色 sè 生 shēn ɡ 心 xīn , 不 bù 应 yīn ɡ 住 zhù 声 shēn ɡ 、 香 xiān ɡ 、 味 wèi 、 触 chù 、 法 fǎ 生 shēn ɡ 心 xīn , 应 yīn ɡ 无 wú 所 suǒ 住 zhù 而 ér 生 shēn ɡ 其 qí 心 xīn 。 ’ ” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 譬 pì 如 rú 有 yǒu 人 rén , 身 shēn 如 rú 须 xū 弥 mí 山 shān 王 wán ɡ , 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé ? 是 shì 身 shēn 为 wéi 大 dà 不 fǒu ? ” 须 xū 菩 pú 提 tí 言 yán : “ 甚 shèn 大 dà , 世 shì 尊 zūn 。 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 佛 fó 说 shuō 非 fēi 身 shēn , 是 shì 名 mín ɡ 大 dà 身 shēn 。” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 如 rú 恒 hén ɡ 河 hé 中 zhōn ɡ 所 suǒ 有 yǒu 沙 shā 数 shù , 如 rú 是 shì 沙 shā

27. 《 金刚般若波罗蜜经 》 - 24 - 千 qiān 世 sh ì 界 jiè 碎 suì 为 wéi 微 wēi 尘 chén , 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé ? 是 shì 微 wēi 尘 chén 众 zhòn ɡ , 宁 nìn ɡ 为 wéi 多 duō 不 fǒu ? ” 须 xū 菩 pú 提 tí 言 yán : “ 甚 shèn 多 duō , 世 shì 尊 zūn 。 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 若 ruò 是 shì 微 wēi 尘 chén 众 zhòn ɡ 实 shí 有 yǒu 者 zhě , 佛 fó 则 zé 不 bù 说 shuō 是 shì 微 wēi 尘 chén 众 zhòn ɡ 。 所 suǒ 以 yǐ 者 zhě 何 hé ? 佛 fó 说 shuō 微 wēi 尘 chén 众 zhòn ɡ , 则 zé 非 fēi 微 wēi 尘 chén 众 zhòn ɡ , 是 shì 名 mín ɡ 微 wēi 尘 chén 众 zhòn ɡ 。 “ 世 shì 尊 zūn , 如 rú 来 lái 所 suǒ 说 shuō 三 sān 千 qiān 大 dà 千 qiān 世 shì 界 jiè , 则 zé 非 fēi 世 shì 界 jiè , 是 shì 名 mín ɡ 世 shì 界 jiè 。 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 若 ruò 世 shì 界 jiè 实 shí 有 yǒu 者 zhě , 则 zé 是 shì 一 yì 合 hé 相 xiàn ɡ 。 如 rú 来 lái 说 shuō 一 yì 合 hé 相 xiàn ɡ , 则 zé 非 fēi 一 yì 合 hé 相 xiàn ɡ , 是 shì 名 mín ɡ 一 yì 合 hé 相 xiàn ɡ 。 ” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 一 yì 合 hé 相 xiàn ɡ 者 zhě , 则 zé 是 shì 不 bù 可 kě 说 shuō 。 但 dàn 凡 fán 夫 fū 之 zhī 人 rén , 贪 tān 著 zhuó 其 qí 事 shì 。 ” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 若 ruò 人 rén 言 yán :‘ 佛 fó 说 shuō 我 wǒ 见 jiàn 、 人 rén 见 jiàn 、 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ 见 jiàn 、 寿 shòu 者 zhě 见 jiàn 。’ 须 xū 菩 pú 提 tí , 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé ? 是 shì 人 rén 解 ji ě 我 wǒ 所 suǒ 说 shuō 义 yì 不 fǒu ? ” “ 不 fú 也 yě , 世 shì 尊 zūn 。 是 shì 人 rén 不 bù 解 jiě 如 rú 来 lái 所 suǒ 说 shuō 义 yì 。 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 世 shì 尊 zūn 说 shuō ‘ 我 wǒ 见 jiàn 、 人 rén 见 jiàn 、 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ 见 jiàn 、 寿 shòu 者 zhě 见 jiàn ’ , 即 jí 非 fēi ‘ 我 wǒ 见 jiàn 、 人 rén 见 jiàn 、 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ 见 jiàn 、 寿 shòu 者 zhě 见 jiàn ’ , 是 shì 名 mín ɡ ‘ 我 wǒ 见 jiàn 、 人 rén 见 jiàn 、 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ 见 jiàn 、 寿 shòu 者 zhě 见 jiàn ’ 。 ” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 发 fā ‘ 阿 ā 耨 nòu 多 duō 罗 luó 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 提 tí ’ 心 xīn 者 zhě ,

12. 《 金刚般若波罗蜜经 》 - 9 - “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé ? 须 xū 陀 tuó 洹 huán 能 nén ɡ 作 zuò 是 shì 念 niàn : ‘ 我 wǒ 得 dé 须 xū 陀 tuó 洹 huán 果 ɡuǒ 不 fǒu ?’” 须 xū 菩 pú 提 tí 言 yán :“ 不 fú 也 yě , 世 shì 尊 zūn 。 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 须 xū 陀 tuó 洹 huán 名 mín ɡ 为 wéi 入 rù 流 liú , 而 ér 无 wú 所 suǒ 入 rù 。 不 bú 入 rù 色 sè 、 声 shēn ɡ 、 香 xiān ɡ 、 味 wèi 、 触 chù 、 法 fǎ , 是 shì 名 mín ɡ 须 xū 陀 tuó 洹 huán 。 ” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé ? 斯 sī 陀 tuó 含 hán 能 nén ɡ 作 zuò 是 shì 念 niàn : ‘ 我 wǒ 得 dé 斯 sī 陀 tuó 含 hán 果 ɡuǒ 不 fǒu ?’” 须 xū 菩 pú 提 tí 言 yán :“ 不 fú 也 yě , 世 shì 尊 zūn 。 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 斯 sī 陀 tuó 含 hán 名 mín ɡ 一 yì 往 wǎn ɡ 来 lái , 而 ér 实 shí 无 wú 往 wǎn ɡ 来 lái , 是 shì 名 mín ɡ 斯 sī 陀 tuó 含 hán 。” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé ? 阿 ā 那 nà 含 hán 能 nén ɡ 作 zuò 是 shì 念 niàn : ‘ 我 wǒ 得 dé 阿 ā 那 nà 含 hán 果 ɡuǒ 不 fǒu ?’” 须 xū 菩 pú 提 tí 言 yán : “ 不 fú 也 yě , 世 shì 尊 zūn 。 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 阿 ā 那 nà 含 hán 名 mín ɡ 为 wéi 不 bù 来 lái , 而 ér 实 shí 无 wú 不 bù 来 lái , 是 shì 故 ɡù 名 mín ɡ 阿 ā 那 nà 含 hán 。” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé ? 阿 ā 罗 luó 汉 hàn 能 nén ɡ 作 zuò 是 shì 念 niàn : ‘ 我 wǒ 得 dé 阿 ā 罗 luó 汉 hàn 道 dào 不 fǒu ?’” 须 xū 菩 pú 提 tí 言 yán :“ 不 fú 也 yě , 世 shì 尊 zūn 。 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 实 shí 无 wú 有 yǒu 法 fǎ 名 mín ɡ 阿 ā 罗 luó 汉 hàn 。 世 shì 尊 zūn , 若 ruò 阿 ā 罗 luó 汉 hàn 作 zuò 是 shì 念 niàn :‘ 我 wǒ 得 dé 阿 ā 罗 luó 汉 hàn 道 dào 。’ 即 jí 为 wéi 著 zhuó 我 wǒ 、 人 rén 、 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ 、 寿 shòu 者 zhě 。 世 shì 尊 zūn , 佛 fó 说 shuō 我 wǒ 得 dé 无 wú 诤 zhèn ɡ 三 sān 昧 mèi , 人 rén 中 zhōn ɡ 最 zuì 为 wéi 第 dì 一 yī , 是 shì 第 dì 一 yī 离 lí

21. 《 金刚般若波罗蜜经 》 - 18 - 三 sān 菩 pú 提 tí ’ 。 须 xū 菩 pú 提 tí , 如 rú 来 lái 所 suǒ 得 dé ‘ 阿 ā 耨 nòu 多 duō 罗 luó 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 提 tí ’ , 于 yú 是 shì 中 zhōn ɡ 无 wú 实 shí 无 wú 虚 xū 。 是 shì 故 ɡù , 如 rú 来 lái 说 shuō 一 yí 切 qiè 法 fǎ 皆 jiē 是 shì 佛 fó 法 fǎ 。 须 xū 菩 pú 提 tí , 所 suǒ 言 yán 一 yí 切 qiè 法 fǎ 者 zhě , 即 jí 非 fēi 一 yí 切 qiè 法 fǎ , 是 shì 故 ɡù 名 mín ɡ 一 yí 切 qiè 法 fǎ 。 “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 譬 pì 如 rú 人 rén 身 shēn 长 chán ɡ 大 dà 。 ” 须 xū 菩 pú 提 tí 言 yán : “ 世 shì 尊 zūn , 如 rú 来 lái 说 shuō 人 rén 身 shēn 长 chán ɡ 大 dà , 则 zé 为 wéi 非 fēi 大 dà 身 shēn , 是 shì 名 mín ɡ 大 dà 身 shēn 。 ” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 菩 pú 萨 sà 亦 yì 如 rú 是 shì , 若 ruò 作 zuò 是 shì 言 yán :‘ 我 wǒ 当 dān ɡ 灭 miè 度 dù 无 wú 量 liàn ɡ 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ 。’ 则 zé 不 bù 名 mín ɡ 菩 pú 萨 sà 。 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 须 xū 菩 pú 提 tí , 实 shí 无 wú 有 yǒu 法 fǎ , 名 mín ɡ 为 wéi 菩 pú 萨 sà 。 是 shì 故 ɡù , 佛 fó 说 shuō : ‘ 一 yí 切 qiè 法 fǎ 无 wú 我 wǒ 、 无 wú 人 rén 、 无 wú 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ 、 无 wú 寿 shòu 者 zhě ’ 。 “ 须 xū 菩 p ú 提 tí , 若 ruò 菩 pú 萨 sà 作 zuò 是 shì 言 yán :‘ 我 wǒ 当 dān ɡ 庄 zhuān ɡ 严 yán 佛 fó 土 tǔ 。’ 是 shì 不 bù 名 mín ɡ 菩 pú 萨 sà 。 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 如 rú 来 lái 说 shuō 庄 zhuān ɡ 严 yán 佛 fó 土 tǔ 者 zhě , 即 jí 非 fēi 庄 zhuān ɡ 严 yán , 是 shì 名 mín ɡ 庄 zhuān ɡ 严 yán 。 “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 若 ruò 菩 pú 萨 sà 通 tōn ɡ 达 dá 无 wú 我 wǒ 法 fǎ 者 zhě , 如 rú 来 lái 说 shuō 名 mín ɡ 真 zhēn 是 shì 菩 pú 萨 sà 。 ” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé ? 如 rú 来 lái 有 yǒu 肉 ròu 眼 yǎn 不 fǒu ? ” “ 如 rú 是 shì , 世 shì 尊 zūn , 如 rú 来 lái 有 yǒu 肉 ròu 眼 yǎn 。 ” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé ? 如 rú 来 lái 有 yǒu 天 tiān 眼 yǎn 不 fǒu ? ”

8. 《 金刚般若波罗蜜经 》 - 5 - 金 jīn 刚 ɡānɡ 般 bō 若 rě 波 bō 罗 luó 蜜 mì 经 jīn ɡ 姚 yáo 秦 qín 三 sān 藏 zàn ɡ 法 fǎ 师 shī 鸠 jiū 摩 mó 罗 luó 什 shí 译 yì 如 rú 是 shì 我 wǒ 闻 wén : 一 yī 时 shí , 佛 fó 在 zài 舍 shè 卫 wèi 国 ɡuó . 祇 qí 树 shù . 给 jǐ 孤 ɡū 独 dú 园 yuán , 与 yǔ 大 dà 比 bǐ 丘 qiū 众 zhòn ɡ , 千 qiān 二 èr 百 bǎi 五 wǔ 十 shí 人 rén 俱 jù 。 尔 ěr 时 shí , 世 shì 尊 zūn 食 shí 时 shí , 著 zhuó 衣 yī 持 chí 钵 bō , 入 rù 舍 shè 卫 wèi 大 dà 城 chén ɡ 乞 qǐ 食 shí 。 于 yú 其 qí 城 chén ɡ 中 zhōn ɡ , 次 cì 第 dì 乞 qǐ 已 yǐ , 还 huán 至 zhì 本 běn 处 chù 。 饭 fàn 食 shí 讫 qì , 收 shōu 衣 yī 钵 bō , 洗 xǐ 足 zú 已 yǐ , 敷 fū 座 zuò 而 ér 坐 zuò 。 时 shí , 长 zhǎn ɡ 老 lǎo 须 xū 菩 pú 提 tí , 在 zài 大 dà 众 zhòn ɡ 中 zhōn ɡ , 即 jí 从 cón ɡ 座 zuò 起 qǐ , 偏 piān 袒 tǎn 右 yòu 肩 jiān , 右 yòu 膝 xī 著 zhuó 地 dì , 合 hé 掌 zhǎn ɡ 恭 ɡōnɡ 敬 jìn ɡ , 而 ér 白 bó 佛 fó 言 yán : “ 希 xī 有 yǒu , 世 shì 尊 zūn ! 如 rú 来 lái 善 shàn 护 hù 念 niàn 诸 zhū 菩 pú 萨 sà , 善 shàn 付 fù 嘱 zhǔ 诸 zhū 菩 pú 萨 sà 。 世 shì 尊 zūn , 善 shàn 男 nán 子 zǐ 、 善 shàn 女 nǚ 人 rén , 发 fā ‘ 阿 ā 耨 nòu 多 duō 罗 luó 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 提 tí ’ 心 xīn , 云 yún 何 hé 应 yīn ɡ 住 zhù ? 云 yún 何 hé 降 xián ɡ 伏 fú 其 qí 心 xīn ?” 佛 fó 言 yán :“ 善 shàn 哉 zāi ! 善 shàn 哉 zāi ! 须 xū 菩 pú 提 tí , 如 rú 汝 rǔ 所 suǒ 说 shuō , 如 rú 来 lái 善 shàn 护 hù 念 niàn 诸 zhū 菩 pú 萨 sà , 善 shàn 付 fù 嘱 zhǔ 诸 zhū 菩 pú 萨 sà 。 汝 rǔ 今 jīn 谛 dì 听 tīn ɡ , 当 dān ɡ 为 wèi 汝 rǔ 说 shuō 。 善 shàn 男 nán 子 zǐ 、 善 shàn 女 nǚ 人 rén , 发 fā ‘ 阿 ā 耨 nòu 多 duō 罗 luó 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 p ú 提 tí ’ 心 xīn , 应 yīn ɡ 如 rú 是 shì 住 zhù , 如 rú 是 shì 降 xián ɡ 伏 fú 其 qí 心 xīn 。” “ 唯 wěi 然 rán , 世 shì 尊 zūn 。 愿 yuàn 乐 yào 欲 yù 闻 wén 。 ” 佛 fó 告 ɡào 须 xū 菩 pú 提 tí :“ 诸 zhū 菩 pú 萨 sà 摩 mó 诃 hē 萨 sà , 应 yīn ɡ 如 rú 是 shì 降 xián ɡ 伏 fú

14. 《 金刚般若波罗蜜经 》 - 11 - 等 děn ɡ 恒 hén ɡ 河 hé , 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé ? 是 shì 诸 zhū 恒 hén ɡ 河 hé 沙 shā , 宁 nìn ɡ 为 wéi 多 duō 不 fǒu ?” 须 xū 菩 pú 提 tí 言 yán :“ 甚 shèn 多 duō , 世 shì 尊 zūn 。 但 dàn 诸 zhū 恒 hén ɡ 河 hé , 尚 shàn ɡ 多 duō 无 wú 数 shù , 何 hé 况 kuàn ɡ 其 qí 沙 shā ?” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 我 wǒ 今 jīn 实 shí 言 yán 告 ɡào 汝 rǔ : 若 ruò 有 yǒu 善 shàn 男 nán 子 zǐ 、 善 shàn 女 nǚ 人 rén , 以 yǐ 七 qī 宝 bǎo 满 mǎn 尔 ěr 所 suǒ 恒 hén ɡ 河 hé 沙 shā 数 shù 三 sān 千 qiān 大 dà 千 qiān 世 shì 界 jiè , 以 yǐ 用 yòn ɡ 布 bù 施 shī , 得 dé 福 fú 多 duō 不 fǒu ?” 须 xū 菩 pú 提 tí 言 yán :“ 甚 shèn 多 duō , 世 shì 尊 zūn 。” 佛 fó 告 ɡào 须 xū 菩 pú 提 tí :“ 若 ruò 善 shàn 男 nán 子 zǐ 、 善 shàn 女 nǚ 人 rén , 于 yú 此 cǐ 经 jīn ɡ 中 zhōn ɡ , 乃 nǎi 至 zhì 受 shòu 持 chí 四 sì 句 jù 偈 jì 等 děn ɡ , 为 wèi 他 tā 人 rén 说 shuō , 而 ér 此 cǐ 福 fú 德 dé , 胜 shèn ɡ 前 qián 福 fú 德 dé 。 ” “ 复 fù 次 cì , 须 xū 菩 pú 提 tí , 随 suí 说 shuō 是 shì 经 jīn ɡ , 乃 nǎi 至 zhì 四 sì 句 jù 偈 jì 等 děn ɡ , 当 dān ɡ 知 zhī 此 cǐ 处 chù , 一 yí 切 qiè 世 shì 间 jiān 天 tiān 、 人 rén 、 阿 ā 修 xiū 罗 luó , 皆 jiē 应 yīn ɡ 供 ɡònɡ 养 yǎn ɡ , 如 rú 佛 fó 塔 tǎ 庙 mià o 。 何 hé 况 kuàn ɡ 有 yǒu 人 rén 尽 jìn 能 nén ɡ 受 shòu 持 chí 读 dú 诵 sòn ɡ 。 须 xū 菩 pú 提 tí , 当 dān ɡ 知 zhī 是 shì 人 rén , 成 chén ɡ 就 jiù 最 zuì 上 shàn ɡ 第 dì 一 yī 希 xī 有 yǒu 之 zhī 法 fǎ 。 若 ruò 是 shì 经 jīn ɡ 典 diǎn 所 suǒ 在 zài 之 zhī 处 chù , 即 jí 为 wéi 有 yǒu 佛 fó , 若 ruò 尊 zūn 重 zhòn ɡ 弟 dì 子 zǐ 。 ” 尔 ěr 时 shí , 须 xū 菩 pú 提 tí 白 bó 佛 fó 言 yán :“ 世 shì 尊 zūn , 当 dān ɡ 何 hé 名 mín ɡ 此 cǐ 经 jīn ɡ ? 我 wǒ 等 děn ɡ 云 yún 何 hé 奉 fèn ɡ 持 chí ? ” 佛 fó 告 ɡào 须 xū 菩 pú 提 tí :“ 是 shì 经 jīn ɡ 名 mín ɡ 为 wéi 《 金 jīn 刚 ɡānɡ 般 bō 若 rě 波 bō 罗 luó 蜜 mì 》 , 以 yǐ 是 shì 名 mín ɡ 字 zì , 汝 rǔ 当 dān ɡ 奉 fèn ɡ 持 chí 。 所 suǒ 以 yǐ 者 zhě 何 hé ? 须 xū 菩 pú 提 tí , 佛 fó

24. 《 金刚般若波罗蜜经 》 - 21 - 说 shuō 法 fǎ 者 zhě 无 wú 法 fǎ 可 kě 说 shuō , 是 shì 名 mín ɡ 说 shuō 法 fǎ 。 ” 尔 ěr 时 shí , 慧 huì 命 mìn ɡ 须 xū 菩 pú 提 tí 白 bó 佛 fó 言 yán : “ 世 shì 尊 zūn , 颇 pō 有 yǒu 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ , 于 yú 未 wèi 来 lái 世 shì , 闻 wén 说 shuō 是 shì 法 fǎ , 生 shēn ɡ 信 xìn 心 xīn 不 fǒu ? ” 佛 fó 言 yán : “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 彼 bǐ 非 fēi 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ , 非 fēi 不 bú 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ 。 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 须 xū 菩 pú 提 tí , 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ 者 zhě , 如 rú 来 lái 说 shuō 非 fēi 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ , 是 shì 名 mín ɡ 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ 。 ” 须 xū 菩 pú 提 tí 白 bó 佛 fó 言 yán : “ 世 shì 尊 zūn , 佛 fó 得 dé ‘ 阿 ā 耨 nòu 多 duō 罗 luó 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 提 tí ’ , 为 wéi 无 wú 所 suǒ 得 dé 耶 yé ? ” 佛 fó 言 yán : “ 如 rú 是 shì ! 如 rú 是 shì ! 须 xū 菩 pú 提 tí , 我 wǒ 于 yú ‘ 阿 ā 耨 nòu 多 duō 罗 luó 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 提 tí ’ , 乃 nǎi 至 zhì 无 wú 有 yǒu 少 shǎo 法 fǎ 可 kě 得 dé , 是 shì 名 mín ɡ ‘ 阿 ā 耨 nòu 多 duō 罗 luó 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 提 tí ’ 。 ” “ 复 fù 次 cì , 须 xū 菩 pú 提 tí , 是 shì 法 fǎ 平 pín ɡ 等 děn ɡ , 无 wú 有 yǒu 高 ɡāo 下 xià , 是 shì 名 mín ɡ ‘ 阿 ā 耨 nòu 多 duō 罗 luó 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 提 tí ’ 。 以 yǐ 无 wú 我 wǒ 、 无 wú 人 rén 、 无 wú 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ 、 无 wú 寿 shòu 者 zhě , 修 xiū 一 yí 切 qiè 善 shàn 法 fǎ , 则 zé 得 dé ‘ 阿 ā 耨 nòu 多 duō 罗 luó 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 提 tí ’ 。 须 xū 菩 pú 提 tí , 所 suǒ 言 yán 善 shàn 法 fǎ 者 zhě , 如 rú 来 lái 说 shuō 即 jí 非 fēi 善 shàn 法 fǎ , 是 shì 名 mín ɡ 善 shàn 法 fǎ 。 ” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 若 ruò 三 sān 千 qiān 大 dà 千 qiān 世 shì 界 jiè 中 zhōn ɡ , 所 suǒ 有 yǒu 诸 zhū 须 xū 弥 mí 山 shān 王 wán ɡ , 如 rú 是 shì 等 děn ɡ 七 qī 宝 bǎo 聚 jù , 有 yǒu 人 rén 持 chí 用 yòn ɡ 布 bù 施 sh ī ; 若 ruò 人 rén 以 yǐ 此 cǐ 《 般 bō 若 rě 波 bō 罗 luó 蜜 mì 经 jīn ɡ 》, 乃 nǎi 至 zhì 四 sì 句 jù 偈 jì 等 děn ɡ , 受 shòu 持 chí 读 dú

26. 《 金刚般若波罗蜜经 》 - 23 - “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 汝 rǔ 若 ruò 作 zuò 是 shì 念 niàn :‘ 如 rú 来 lái 不 bù 以 yǐ 具 jù 足 zú 相 xiàn ɡ 故 ɡù , 得 dé ‘ 阿 ā 耨 nòu 多 duō 罗 luó 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 提 tí ’ 。 ’ 须 xū 菩 pú 提 tí , 莫 mò 作 zuò 是 shì 念 niàn :‘ 如 rú 来 lái 不 bù 以 yǐ 具 jù 足 zú 相 xiàn ɡ 故 ɡù , 得 dé ‘ 阿 ā 耨 nòu 多 duō 罗 luó 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 提 tí ’ 。 ’ 须 xū 菩 pú 提 tí , 汝 rǔ 若 ruò 作 zuò 是 shì 念 niàn , 发 fā ‘ 阿 ā 耨 nòu 多 duō 罗 luó 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 提 tí ’ 心 xīn 者 zhě , 说 shuō 诸 zhū 法 fǎ 断 duàn 灭 miè 。 莫 mò 作 zuò 是 shì 念 n iàn , 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 发 fā ‘ 阿 ā 耨 nòu 多 duō 罗 luó 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 提 tí ’ 心 x īn 者 zhě , 于 yú 法 fǎ 不 bù 说 shuō 断 duàn 灭 miè 相 xiàn ɡ 。 ” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 若 ruò 菩 pú 萨 sà 以 yǐ 满 mǎn 恒 hén ɡ 河 hé 沙 shā 等 děn ɡ 世 shì 界 jiè 七 qī 宝 bǎo , 持 chí 用 yòn ɡ 布 bù 施 shī 。 若 ruò 复 fù 有 yǒu 人 rén , 知 zhī 一 yí 切 qiè 法 fǎ 无 wú 我 wǒ , 得 dé 成 chén ɡ 于 yú 忍 rěn 。 此 cǐ 菩 pú 萨 sà 胜 shèn ɡ 前 qián 菩 pú 萨 sà 所 suǒ 得 dé 功 ɡōnɡ 德 dé 。 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 须 xū 菩 pú 提 tí , 以 yǐ 诸 zhū 菩 pú 萨 sà 不 bú 受 shòu 福 fú 德 dé 故 ɡù 。 ” 须 xū 菩 pú 提 tí 白 bó 佛 fó 言 yán : “ 世 shì 尊 zūn , 云 yún 何 hé 菩 pú 萨 sà 不 bú 受 shòu 福 fú 德 d é ? ” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 菩 pú 萨 sà 所 suǒ 作 zuò 福 fú 德 dé , 不 bù 应 yīn ɡ 贪 tān 著 zhuó 。 是 shì 故 ɡù 说 shuō 不 bú 受 shòu 福 fú 德 dé 。 ” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 若 ruò 有 yǒu 人 rén 言 yán :‘ 如 rú 来 lái , 若 ruò 来 lái 、 若 ruò 去 qù 、 若 ruò 坐 zuò 、 若 ruò 卧 wò ’。 是 shì 人 rén 不 bù 解 jiě 我 wǒ 所 suǒ 说 shuō 义 yì , 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 如 rú 来 lái 者 zhě , 无 wú 所 suǒ 从 cón ɡ 来 lái , 亦 yì 无 wú 所 suǒ 去 qù , 故 ɡù 名 mín ɡ 如 rú 来 lái 。 ” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 若 ruò 善 shàn 男 nán 子 zǐ 、 善 shàn 女 nǚ 人 rén , 以 yǐ 三 sān 千 qiān 大 dà

10. 《 金刚般若波罗蜜经 》 - 7 - 不 bù 可 kě 思 sī 量 lián ɡ 。 须 xū 菩 pú 提 tí , 菩 pú 萨 sà 但 dàn 应 yīn ɡ 如 rú 所 suǒ 教 jiào 住 zhù 。 ” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé ? 可 kě 以 yǐ 身 shēn 相 xiàn ɡ 见 jiàn 如 rú 来 lái 不 fǒu ? ” “ 不 fú 也 yě , 世 shì 尊 zūn 。 不 bù 可 kě 以 yǐ 身 shēn 相 xiàn ɡ 得 dé 见 jiàn 如 rú 来 lái 。 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 如 rú 来 lái 所 suǒ 说 shuō 身 shēn 相 xiàn ɡ , 即 jí 非 fēi 身 shēn 相 xiàn ɡ 。” 佛 fó 告 ɡào 须 xū 菩 pú 提 tí :“ 凡 fán 所 suǒ 有 yǒu 相 xiàn ɡ , 皆 j iē 是 shì 虚 xū 妄 wàn ɡ 。 若 ruò 见 jiàn 诸 zhū 相 xiàn ɡ 非 fēi 相 xiàn ɡ , 则 zé 见 xiàn 如 rú 来 lái 。 ” 须 xū 菩 pú 提 tí 白 bó 佛 fó 言 yán :“ 世 shì 尊 zūn , 颇 pō 有 yǒu 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ , 得 dé 闻 wén 如 rú 是 shì 言 yán 说 shuō 章 zhān ɡ 句 jù , 生 shēn ɡ 实 shí 信 xìn 不 fǒu ?” 佛 fó 告 ɡào 须 xū 菩 pú 提 tí :“ 莫 mò 作 zuò 是 shì 说 shuō 。 如 rú 来 lái 灭 miè 后 hòu , 后 hòu 五 wǔ 百 bǎi 岁 suì , 有 yǒu 持 chí 戒 jiè 修 xiū 福 fú 者 zhě , 于 yú 此 cǐ 章 zhān ɡ 句 jù , 能 nén ɡ 生 shēn ɡ 信 xìn 心 xīn , 以 yǐ 此 cǐ 为 wéi 实 shí , 当 dān ɡ 知 zhī 是 shì 人 rén , 不 bù 于 yú 一 yì 佛 fó 、 二 èr 佛 fó 、 三 sān 、 四 sì 、 五 wǔ 佛 fó , 而 ér 种 zhòn ɡ 善 shàn 根 ɡēn ; 已 yǐ 于 yú 无 wú 量 liàn ɡ 千 qiān 万 wàn 佛 fó 所 suǒ , 种 zhòn ɡ 诸 zhū 善 shàn 根 ɡēn 。 闻 wén 是 shì 章 zhān ɡ 句 jù , 乃 nǎi 至 zhì 一 yí 念 niàn 生 shēn ɡ 净 jìn ɡ 信 xìn 者 zhě , 须 xū 菩 pú 提 tí , 如 rú 来 lái 悉 xī 知 zhī 悉 xī 见 jiàn , 是 shì 诸 zhū 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ , 得 dé 如 rú 是 shì 无 wú 量 liàn ɡ 福 fú 德 dé 。 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 是 shì 诸 zhū 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ , 无 wú 复 fù 我 wǒ 相 xiàn ɡ 、 人 rén 相 xiàn ɡ 、 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ 相 xiàn ɡ 、 寿 shòu 者 zhě 相 xiàn ɡ , 无 wú 法 fǎ 相 xiàn ɡ , 亦 yì 无 wú 非 fēi 法 fǎ 相 xiàn ɡ 。 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 是 shì 诸 zhū 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ , 若 ruò 心 xīn 取 qǔ 相 xiàn ɡ , 则 zé 为 wéi 著 zhuó 我 wǒ 、 人 rén 、 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ 、 寿 shòu 者 zhě ; 若 ruò 取 qǔ 法 fǎ 相 xiàn ɡ , 即 jí 著 zhuó 我 wǒ 、 人 rén 、

15. 《 金刚般若波罗蜜经 》 - 12 - 说 shuō ‘ 般 bō 若 rě 波 bō 罗 luó 蜜 mì ’ , 即 jí 非 fēi ‘ 般 bō 若 rě 波 bō 罗 luó 蜜 mì ’。 ” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé ? 如 rú 来 lái 有 yǒu 所 suǒ 说 shuō 法 fǎ 不 fǒu ? ” 须 xū 菩 pú 提 tí 白 bó 佛 fó 言 yán :“ 世 shì 尊 zūn , 如 rú 来 lái 无 wú 所 suǒ 说 shuō 。 ” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé ? 三 sān 千 qiān 大 dà 千 qiān 世 shì 界 jiè 所 suǒ 有 yǒu 微 wēi 尘 chén , 是 shì 为 wéi 多 duō 不 fǒu ?” 须 xū 菩 pú 提 tí 言 yán :“ 甚 shèn 多 duō , 世 shì 尊 zūn 。” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 诸 zhū 微 wēi 尘 chén , 如 rú 来 lái 说 shuō 非 fēi 微 wēi 尘 chén , 是 shì 名 mín ɡ 微 wēi 尘 chén 。 如 rú 来 lái 说 shuō 世 shì 界 jiè , 非 fēi 世 shì 界 jiè , 是 shì 名 mín ɡ 世 shì 界 jiè 。 须 xū 菩 pú 提 tí , 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé ? 可 kě 以 yǐ ‘ 三 sān 十 shí 二 èr 相 xiàn ɡ ’ 见 jiàn 如 rú 来 lái 不 fǒu ?” “ 不 fú 也 yě , 世 shì 尊 zūn 。 不 bù 可 kě 以 yǐ ‘ 三 sān 十 shí 二 èr 相 xiàn ɡ ’ 得 dé 见 jiàn 如 rú 来 lái 。 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 如 rú 来 lái 说 shuō ‘ 三 sān 十 shí 二 èr 相 xiàn ɡ ’ , 即 jí 是 shì 非 fēi 相 xiàn ɡ , 是 shì 名 mín ɡ ‘ 三 sān 十 shí 二 èr 相 xiàn ɡ ’ 。 ” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 若 ruò 有 yǒu 善 shàn 男 nán 子 zǐ 、 善 shàn 女 nǚ 人 rén , 以 yǐ 恒 hén ɡ 河 hé 沙 shā 等 děn ɡ 身 shēn 命 mìn ɡ 布 bù 施 shī , 若 ruò 复 fù 有 yǒu 人 rén , 于 yú 此 cǐ 经 jīn ɡ 中 zhōn ɡ , 乃 nǎi 至 zhì 受 shòu 持 chí 四 sì 句 jù 偈 jì 等 děn ɡ , 为 wèi 他 tā 人 rén 说 shuō , 其 qí 福 fú 甚 shèn 多 duō 。 ” 尔 ěr 时 shí , 须 xū 菩 pú 提 tí , 闻 wén 说 shu ō 是 shì 经 jīn ɡ , 深 shēn 解 xiè 义 yì 趣 qù , 涕 tì 泪 lèi 悲 bēi 泣 qì , 而 ér 白 bó 佛 fó 言 yá n :“ 希 xī 有 yǒu , 世 shì 尊 zūn ! 佛 fó 说 shuō 如 rú 是 shì 甚 shèn 深 shēn 经 jīn ɡ 典 diǎn , 我 wǒ 从 cón ɡ 昔 xī 来 lái , 所 suǒ 得 dé 慧 huì 眼 yǎn , 未 wèi 曾 cén ɡ 得 dé 闻 wén , 如 rú 是 shì 之 zhī 经 jīn ɡ 。 世 shì 尊 zūn , 若 ruò 复 fù 有 yǒu 人 rén , 得 dé 闻 wén 是 shì 经 jīn ɡ , 信 xìn 心 xīn 清 qīn ɡ 净 jìn ɡ ,

16. 《 金刚般若波罗蜜经 》 - 13 - 则 zé 生 shēn ɡ 实 shí 相 xiàn ɡ 。 当 dān ɡ 知 zhī 是 shì 人 rén , 成 chén ɡ 就 jiù 第 dì 一 yī 希 xī 有 yǒu 功 ɡōnɡ 德 dé 。 世 shì 尊 zūn , 是 shì 实 shí 相 xiàn ɡ 者 zhě , 则 zé 是 shì 非 fēi 相 xiàn ɡ , 是 shì 故 ɡù 如 rú 来 lái 说 shuō 名 mín ɡ 实 shí 相 xiàn ɡ 。 “ 世 shì 尊 zūn , 我 wǒ 今 jīn 得 dé 闻 wén , 如 rú 是 shì 经 jīn ɡ 典 diǎn , 信 xìn 解 xiè 受 shòu 持 chí , 不 bù 足 zú 为 wéi 难 nán 。 若 ruò 当 dān ɡ 来 lái 世 shì , 后 hòu 五 wǔ 百 bǎi 岁 suì , 其 qí 有 yǒu 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ , 得 dé 闻 wén 是 shì 经 jīn ɡ , 信 xìn 解 xiè 受 shòu 持 chí , 是 shì 人 rén 则 zé 为 wéi 第 dì 一 yī 希 xī 有 yǒu 。 何 hé 以 yǐ 故 ɡ ù ? 此 cǐ 人 rén 无 wú 我 wǒ 相 xiàn ɡ 、 人 rén 相 xiàn ɡ 、 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ 相 xiàn ɡ 、 寿 shòu 者 zhě 相 xiàn ɡ 。 所 suǒ 以 yǐ 者 zhě 何 hé ? 我 wǒ 相 xiàn ɡ , 即 jí 是 shì 非 fēi 相 xi àn ɡ ; 人 rén 相 xiàn ɡ 、 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ 相 xiàn ɡ 、 寿 shòu 者 zhě 相 xiàn ɡ , 即 jí 是 shì 非 fēi 相 xiàn ɡ 。 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 离 lí 一 yí 切 qiè 诸 zhū 相 xiàn ɡ , 则 zé 名 mín ɡ 诸 zhū 佛 fó 。” 佛 fó 告 ɡào 须 xū 菩 pú 提 tí : “ 如 rú 是 shì ! 如 rú 是 shì ! 若 ruò 复 fù 有 yǒu 人 rén , 得 dé 闻 wén 是 shì 经 jīn ɡ , 不 bù 惊 jīn ɡ 不 bú 怖 bù 不 bú 畏 wèi , 当 dān ɡ 知 zhī 是 shì 人 rén 甚 shèn 为 wéi 希 xī 有 yǒu 。 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 须 xū 菩 pú 提 tí , 如 rú 来 lái 说 shuō ‘ 第 dì 一 yī 波 bō 罗 luó 蜜 mì ’ , 即 jí 非 fēi ‘ 第 dì 一 yī 波 bō 罗 luó 蜜 mì ’ , 是 shì 名 mín ɡ ‘ 第 dì 一 yī 波 bō 罗 luó 蜜 mì ’ 。 “ 须 xū 菩 pú 提 tí , ‘ 忍 rěn 辱 rǔ 波 bō 罗 luó 蜜 mì ’ , 如 rú 来 lái 说 shuō 非 fēi ‘ 忍 rěn 辱 rǔ 波 bō 罗 luó 蜜 mì ’ 。 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 须 xū 菩 pú 提 tí , 如 rú 我 wǒ 昔 xī 为 wéi 歌 ɡē 利 lì 王 wán ɡ 割 ɡē 截 jié 身 shēn 体 tǐ , 我 wǒ 于 yú 尔 ěr 时 sh í , 无 wú 我 wǒ 相 xiàn ɡ 、 无 wú 人 rén 相 xiàn ɡ 、 无 wú 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ 相 xiàn ɡ 、 无 wú 寿 shòu 者 zhě 相 xiàn ɡ 。 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 我 wǒ 于 yú 往 wǎn ɡ 昔 xī 节 jié 节 jié 支 zhī 解 jiě 时 shí , 若 ruò 有 yǒu 我 wǒ 相 xiàn ɡ 、 人 rén 相 xiàn ɡ 、 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ 相 xiàn ɡ 、 寿 shòu 者 zhě 相 xiàn ɡ , 应 yīn ɡ 生 shēn ɡ

32. 《 金刚般若波罗蜜经 》 - 29 - 回 huí 向 xiàng ( 一 yī ) 首 shǒu 先 xiān , 在 zài 十 shí 方 fān ɡ 佛 fó 菩 pú 萨 sà 面 miàn 前 qián , 忏 chàn 悔 huǐ 我 wǒ 们 mén 无 wú 始 shǐ 劫 jié 以 yǐ 来 lái 面 miàn 对 duì 有 yǒu 情 qín ɡ 非 fēi 情 qín ɡ 境 jìn ɡ 所 suǒ 造 zào 集 jí 的 de 一 yī 切 qiè 恶 è 业 yè , 以 yǐ 及 jí 我 wǒ 们 mén 在 zài 听 tīn ɡ 闻 wén 与 yǔ 研 yán 讨 tǎo 中 zhōn ɡ , 身 shēn 、 口 kǒu 、 意 yì 中 zhōn ɡ 所 suǒ 有 yǒu 不 bù 如 rú 理 lǐ 不 bù 如 rú 法 fǎ 的 de 地 dì 方 fān ɡ 。 往 wǎn ɡ 昔 xī 所 suǒ 造 zào 诸 zhū 恶 è 业 yè , 皆 jiē 由 yóu 无 wú 始 shǐ 贪 tān 嗔 chēn 痴 chī , 从 cón ɡ 身 shēn 语 yǔ 意 yì 之 zhī 所 suǒ 生 shēn ɡ , 一 yī 切 qiè 我 wǒ 今 jīn 皆 jiē 忏 chàn 悔 huǐ 。 ( 二 èr ) 愿 yuàn 以 yǐ 此 cǐ 功 ɡōnɡ 德 dé , 回 huí 向 xiàn ɡ 给 ɡěi 所 suǒ 有 yǒu 传 chuán 播 bō 正 zhèn ɡ 法 fǎ 的 de 教 jiào 团 tuán , 愿 yuàn 他 tā 们 mén 六 liù 和 hé 无 wú 诤 zhèn ɡ , 修 xiū 行 xín ɡ 正 zhèn ɡ 果 ɡuǒ , 弘 hón ɡ 法 fǎ 中 zhōn ɡ 所 suǒ 有 yǒu 违 wéi 缘 yuán , 尽 jìn 皆 jiē 消 xiāo 除 chú ; 回 huí 向 xiàn ɡ 给 ɡěi 十 shí 方 fān ɡ 一 yī 切 qiè 善 shàn 知 zhī 识 shí , 愿 yuàn 他 tā 们 mén 常 chán ɡ 驻 zhù 世 shì 间 jiān 利 lì 益 yì 众 zhòn ɡ 生 shē n ɡ ; 回 huí 向 xiàn ɡ 给 ɡěi 一 yī 切 qiè 毁 huǐ 法 fǎ 谤 bàn ɡ 法 fǎ , 障 zhàn ɡ 碍 ài 佛 fó 法 fǎ 的 de 一 yī 切 qiè 魔 mó 类 lèi 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ , 愿 yuàn 他 tā 们 mén 都 dōu 消 xiāo 除 chú 业 yè 障 zhàn ɡ , 意 yì 乐 lè 清 qīn ɡ 净 jìn ɡ , 归 ɡuī 信 xìn 佛 fó 法 fǎ , 究 jiū 竟 jìn ɡ 成 chén ɡ 佛 fó ; 回 huí 向 xiàn ɡ 给 ɡěi 十 shí 方 fān ɡ 三 sān 世 shì 一 yī 切 qiè 父 fù 母 mǔ 、 师 shī 长 zhǎn ɡ 和 hé 无 wú 始 shǐ 劫 jié 以 yǐ 来 lái 的 de 历 lì 代 dài 宗 zōn ɡ 亲 qīn 、 六 l iù 亲 qīn 眷 juàn 属 shǔ 、 怨 yuàn 亲 qīn 债 zhài 主 zhǔ , 过 ɡuò 去 qù 故 ɡù 杀 shā 、 错 cuò 杀 shā 、 误 wù 杀 shā 的 de 一 yī 切 qiè 生 shēn ɡ 灵 lín ɡ 及 jí 十 shí 方 fān ɡ 法 fǎ 界 jiè 一 yī 切 qiè 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ , 除 chú 障 zhàn ɡ 解 jiě 苦 kǔ , 得 dé 大 dà 利 lì 乐 lè , 往 wǎn ɡ 生 shēn ɡ 西 xī 方 fān ɡ 极 jí 乐 lè 世 shì 界 jiè , 同 tón ɡ 圆 yuán 种 zhǒn ɡ 智 zhì 。

18. 《 金刚般若波罗蜜经 》 - 15 - “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 若 ruò 有 yǒu 善 shàn 男 nán 子 zǐ 、 善 shàn 女 nǚ 人 rén , 初 chū 日 rì 分 fèn , 以 yǐ 恒 hén ɡ 河 hé 沙 shā 等 děn ɡ 身 shēn 布 bù 施 shī ; 中 zhōn ɡ 日 rì 分 fèn , 复 fù 以 yǐ 恒 hén ɡ 河 hé 沙 shā 等 děn ɡ 身 shēn 布 bù 施 shī ; 后 hòu 日 rì 分 fèn , 亦 yì 以 yǐ 恒 hén ɡ 河 hé 沙 shā 等 děn ɡ 身 shēn 布 bù 施 shī , 如 rú 是 shì 无 wú 量 liàn ɡ 百 bǎi 千 qiān 万 wàn 亿 yì 劫 jié , 以 yǐ 身 shēn 布 bù 施 s hī 。 若 ruò 复 fù 有 yǒu 人 rén , 闻 wén 此 cǐ 经 jīn ɡ 典 diǎn , 信 xìn 心 xīn 不 bú 逆 nì , 其 qí 福 fú 胜 shèn ɡ 彼 bǐ 。 何 hé 况 kuàn ɡ 书 shū 写 xiě 、 受 shòu 持 chí 读 dú 诵 sòn ɡ 、 为 wèi 人 rén 解 jiě 说 shuō 。 “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 以 yǐ 要 yào 言 yán 之 zhī , 是 shì 经 jīn ɡ 有 yǒu 不 bù 可 kě 思 sī 议 yì 、 不 bù 可 kě 称 chēn ɡ 量 lián ɡ 、 无 wú 边 biān 功 ɡōnɡ 德 dé 。 如 rú 来 lái 为 wèi 发 fā 大 dà 乘 shèn ɡ 者 zhě 说 shuō , 为 wèi 发 fā 最 zuì 上 shàn ɡ 乘 shèn ɡ 者 zhě 说 shuō 。 若 ruò 有 yǒu 人 rén 能 nén ɡ 受 shòu 持 chí 读 dú 诵 sòn ɡ , 广 ɡuǎnɡ 为 wèi 人 rén 说 shuō 。 如 rú 来 lái 悉 xī 知 zhī 是 shì 人 rén , 悉 xī 见 jiàn 是 shì 人 rén , 皆 ji ē 得 dé 成 chén ɡ 就 jiù 不 bù 可 kě 量 lián ɡ 、 不 bù 可 kě 称 chēn ɡ 、 无 wú 有 yǒu 边 biān 、 不 bù 可 kě 思 sī 议 yì 功 ɡōnɡ 德 dé 。 如 rú 是 shì 人 rén 等 děn ɡ , 则 zé 为 wéi 荷 hè 担 dàn 如 rú 来 lái ‘ 阿 ā 耨 nòu 多 duō 罗 luó 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 提 tí ’ 。 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 须 xū 菩 pú 提 tí , 若 ruò 乐 yào 小 xiǎo 法 fǎ 者 zhě , 著 zhuó 我 wǒ 见 jiàn 、 人 rén 见 jiàn 、 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ 见 jiàn 、 寿 shòu 者 zhě 见 jiàn , 则 zé 于 yú 此 cǐ 经 jīn ɡ , 不 bù 能 nén ɡ 听 tīn ɡ 受 shòu 读 dú 诵 sò n ɡ , 为 wèi 人 rén 解 jiě 说 shuō 。 “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 在 zài 在 zài 处 chù 处 chù , 若 ruò 有 yǒu 此 cǐ 经 jīn ɡ , 一 yí 切 qiè 世 shì 间 jiān 天 tiān 、 人 rén 、 阿 ā 修 xiū 罗 luó , 所 suǒ 应 yīn ɡ 供 ɡònɡ 养 yǎn ɡ 。 当 dān ɡ 知 zhī 此 cǐ 处 chù , 则 zé 为 wéi 是 shì 塔 tǎ , 皆 jiē 应 yīn ɡ 恭 ɡōnɡ 敬 jìn ɡ , 作 zuò 礼 lǐ 围 wéi 绕 rào , 以 yǐ 诸 zhū 华 huā 香 xiān ɡ , 而 ér 散 sàn 其 qí 处 chù 。 ”

17. 《 金刚般若波罗蜜经 》 - 14 - 嗔 chēn 恨 hèn 。 “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 又 y òu 念 niàn 过 ɡuò 去 qù , 于 yú 五 wǔ 百 bǎi 世 shì , 作 zuò 忍 rěn 辱 rǔ 仙 xiān 人 rén 。 于 yú 尔 ěr 所 suǒ 世 shì , 无 wú 我 wǒ 相 xiàn ɡ 、 无 wú 人 rén 相 xiàn ɡ 、 无 wú 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ 相 xiàn ɡ 、 无 wú 寿 shòu 者 zhě 相 xiàn ɡ 。 是 shì 故 ɡù , 须 xū 菩 pú 提 tí , 菩 pú 萨 sà 应 yīn ɡ 离 lí 一 yí 切 qiè 相 xiàn ɡ , 发 fā ‘ 阿 ā 耨 nòu 多 duō 罗 luó 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 提 tí ’ 心 xīn , 不 bù 应 yīn ɡ 住 zhù 色 sè 生 shēn ɡ 心 xīn , 不 bù 应 yīn ɡ 住 zhù 声 shēn ɡ 、 香 xiān ɡ 、 味 wèi 、 触 chù 、 法 fǎ 生 shēn ɡ 心 xīn , 应 yīn ɡ 生 shēn ɡ 无 wú 所 suǒ 住 zhù 心 xīn 。 若 ruò 心 xīn 有 yǒu 住 zhù , 则 zé 为 wéi 非 fēi 住 zhù 。 是 shì 故 ɡù , 佛 fó 说 shuō : 菩 pú 萨 sà 心 xīn 不 bù 应 yīn ɡ 住 zhù 色 sè 布 bù 施 shī 。 须 xū 菩 pú 提 tí , 菩 pú 萨 sà 为 wèi 利 lì 益 yì 一 yí 切 qiè 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ 故 ɡù , 应 yīn ɡ 如 rú 是 shì 布 bù 施 shī 。 如 rú 来 lái 说 shuō 一 yí 切 qiè 诸 zhū 相 xiàn ɡ , 即 jí 是 shì 非 fēi 相 xiàn ɡ , 又 yòu 说 shuō 一 yí 切 qiè 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ , 即 jí 非 fēi 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ 。 “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 如 r ú 来 lái 是 shì 真 zhēn 语 yǔ 者 zhě 、 实 shí 语 yǔ 者 zhě 、 如 rú 语 yǔ 者 zhě 、 不 bù 诳 kuán ɡ 语 yǔ 者 zhě 、 不 bú 异 yì 语 yǔ 者 zhě 。 须 xū 菩 pú 提 tí , 如 rú 来 lái 所 suǒ 得 dé 法 fǎ , 此 cǐ 法 fǎ 无 wú 实 shí 无 wú 虚 xū 。 须 xū 菩 pú 提 tí , 若 ruò 菩 pú 萨 sà 心 xīn 住 zhù 于 yú 法 fǎ , 而 ér 行 xín ɡ 布 bù 施 shī , 如 rú 人 rén 入 rù 暗 àn , 则 zé 无 wú 所 suǒ 见 jiàn 。 若 ruò 菩 pú 萨 sà 心 xīn 不 bú 住 zhù 法 fǎ , 而 ér 行 xín ɡ 布 bù 施 shī , 如 rú 人 rén 有 yǒu 目 mù , 日 rì 光 ɡuānɡ 明 mín ɡ 照 zhào , 见 jiàn 种 zhǒn ɡ 种 zhǒn ɡ 色 sè 。 “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 当 dān ɡ 来 lái 之 zhī 世 shì , 若 ruò 有 yǒu 善 shàn 男 nán 子 zǐ 、 善 shàn 女 nǚ 人 rén , 能 nén ɡ 于 yú 此 cǐ 经 jīn ɡ , 受 shòu 持 chí 读 dú 诵 sòn ɡ , 则 zé 为 wéi 如 rú 来 lái 以 yǐ 佛 fó 智 zhì 慧 huì , 悉 xī 知 zhī 是 shì 人 rén , 悉 xī 见 jiàn 是 shì 人 rén , 皆 jiē 得 dé 成 chén ɡ 就 jiù 无 wú 量 liàn ɡ 、 无 wú 边 biān 功 ɡōnɡ 德 dé 。 ”

19. 《 金刚般若波罗蜜经 》 - 16 - “ 复 fù 次 cì , 须 xū 菩 pú 提 tí , 善 shàn 男 nán 子 zǐ 、 善 shàn 女 nǚ 人 rén , 受 shòu 持 chí 、 读 dú 诵 sòn ɡ 此 cǐ 经 jīn ɡ , 若 ruò 为 wéi 人 rén 轻 qīn ɡ 贱 jiàn , 是 shì 人 rén 先 xiān 世 shì 罪 zuì 业 yè 应 yīn ɡ 堕 duò 恶 è 道 dào , 以 yǐ 今 jīn 世 s hì 人 rén 轻 qīn ɡ 贱 jiàn 故 ɡù , 先 xiān 世 shì 罪 zuì 业 yè , 则 zé 为 wéi 消 xiāo 灭 miè , 当 dān ɡ 得 dé ‘ 阿 ā 耨 nòu 多 duō 罗 luó 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 提 tí ’ 。 “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 我 wǒ 念 niàn 过 ɡuò 去 qù 无 wú 量 liàn ɡ 阿 ā 僧 sēn ɡ 祇 qí 劫 jié , 于 yú 然 rán 灯 dēn ɡ 佛 fó 前 qián , 得 dé 值 zhí 八 bā 百 bǎi 四 sì 千 qiān 万 wàn 亿 yì 那 nà 由 yóu 他 tuō 诸 zhū 佛 fó , 悉 xī 皆 jiē 供 ɡònɡ 养 yǎn ɡ 承 chén ɡ 事 shì , 无 wú 空 kōn ɡ 过 ɡuò 者 zhě 。 若 ruò 复 fù 有 yǒu 人 rén , 于 yú 后 hòu 末 mò 世 shì , 能 nén ɡ 受 shòu 持 chí 读 dú 诵 sòn ɡ 此 cǐ 经 jīn ɡ , 所 suǒ 得 dé 功 ɡōnɡ 德 dé , 于 yú 我 wǒ 所 suǒ 供 ɡònɡ 养 yǎn ɡ 诸 zhū 佛 fó 功 ɡōnɡ 德 dé , 百 bǎi 分 fèn 不 bù 及 jí 一 yī , 千 qiān 万 wàn 亿 yì 分 fèn 、 乃 nǎi 至 zhì 算 suàn 数 shù 譬 pì 喻 yù , 所 suǒ 不 bù 能 nén ɡ 及 jí 。 “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 若 ruò 善 shàn 男 nán 子 zǐ 、 善 shàn 女 nǚ 人 rén , 于 yú 后 hòu 末 mò 世 shì , 有 yǒu 受 shòu 持 chí 读 dú 诵 sòn ɡ 此 cǐ 经 jīn ɡ , 所 suǒ 得 dé 功 ɡōnɡ 德 dé , 我 wǒ 若 ruò 具 jù 说 shuō 者 zhě , 或 huò 有 yǒu 人 rén 闻 wén , 心 xīn 则 zé 狂 kuán ɡ 乱 luàn , 狐 hú 疑 yí 不 bú 信 xìn 。 须 xū 菩 pú 提 tí , 当 dān ɡ 知 zhī 是 shì 经 jīn ɡ 义 yì 不 bù 可 kě 思 sī 议 yì , 果 ɡuǒ 报 bào 亦 yì 不 bù 可 kě 思 sī 议 yì 。 ” 尔 ěr 时 shí , 须 xū 菩 pú 提 tí 白 bó 佛 fó 言 yán : “ 世 shì 尊 zūn , 善 shàn 男 nán 子 zǐ 、 善 shàn 女 nǚ 人 rén , 发 fā ‘ 阿 ā 耨 nòu 多 duō 罗 luó 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 提 tí ’ 心 xīn , 云 yún 何 hé 应 yīn ɡ 住 zhù ? 云 yún 何 hé 降 xián ɡ 伏 fú 其 qí 心 xīn ? ” 佛 fó 告 ɡào 须 xū 菩 pú 提 tí : “ 善 shàn 男 nán 子 zǐ 、 善 shàn 女 nǚ 人 rén , 发 fā ‘ 阿 ā 耨 nòu 多 duō 罗 luó 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 提 tí ’ 心 xīn 者 zhě , 当 dān ɡ 生 shēn ɡ 如 rú 是 shì 心 xīn :‘ 我 wǒ 应 yīn ɡ

20. 《 金刚般若波罗蜜经 》 - 17 - 灭 miè 度 dù 一 yí 切 qiè 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ , 灭 miè 度 dù 一 yí 切 qiè 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ 已 yǐ , 而 ér 无 wú 有 yǒu 一 yí 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ 实 shí 灭 miè 度 dù 者 zhě 。’ 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 须 xū 菩 pú 提 tí , 若 ruò 菩 pú 萨 sà 有 yǒu 我 wǒ 相 xiàn ɡ 、 人 rén 相 xiàn ɡ 、 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ 相 xiàn ɡ 、 寿 shòu 者 zhě 相 xiàn ɡ , 则 zé 非 fēi 菩 pú 萨 sà 。 所 suǒ 以 yǐ 者 zhě 何 hé ? 须 xū 菩 pú 提 tí , 实 shí 无 wú 有 yǒu 法 fǎ , 发 fā ‘ 阿 ā 耨 nòu 多 duō 罗 luó 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 提 tí ’ 心 xīn 者 zhě 。 “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé ? 如 rú 来 lái 于 yú 然 rán 灯 dēn ɡ 佛 fó 所 suǒ , 有 yǒu 法 fǎ 得 dé ‘ 阿 ā 耨 nòu 多 duō 罗 luó 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 提 tí ’ 不 fǒu ? ” “ 不 fú 也 yě , 世 shì 尊 zūn 。 如 rú 我 wǒ 解 jiě 佛 fó 所 suǒ 说 shuō 义 yì , 佛 fó 于 yú 然 rán 灯 dēn ɡ 佛 fó 所 suǒ , 无 wú 有 yǒu 法 fǎ 得 dé ‘ 阿 ā 耨 nòu 多 duō 罗 luó 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 提 tí ’ 。 ” 佛 fó 言 yán : “ 如 rú 是 shì , 如 rú 是 shì 。 须 xū 菩 pú 提 tí , 实 shí 无 wú 有 yǒu 法 fǎ , 如 rú 来 lái 得 dé ‘ 阿 ā 耨 nòu 多 duō 罗 luó 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 提 tí ’ 。 须 xū 菩 pú 提 tí , 若 ruò 有 yǒu 法 fǎ 如 rú 来 lái 得 dé ‘ 阿 ā 耨 nòu 多 duō 罗 luó 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 提 tí ’ 者 zhě , 然 rán 灯 dēn ɡ 佛 fó 则 zé 不 bù 与 yǔ 我 wǒ 授 shòu 记 jì : ‘ 汝 rǔ 于 yú 来 lái 世 shì , 当 dān ɡ 得 dé 作 zuò 佛 fó , 号 hào ‘ 释 shì 迦 jiā 牟 móu 尼 ní ’ 。’ 以 yǐ 实 shí 无 wú 有 yǒu 法 fǎ , 得 dé ‘ 阿 ā 耨 nòu 多 duō 罗 luó 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 提 tí ’ , 是 shì 故 ɡù , 然 rán 灯 dēn ɡ 佛 fó 与 yǔ 我 wǒ 授 shòu 记 jì , 作 zuò 是 shì 言 yán : ‘ 汝 rǔ 于 yú 来 lái 世 shì , 当 dān ɡ 得 dé 作 zuò 佛 fó , 号 hào ‘ 释 shì 迦 jiā 牟 móu 尼 ní ’ 。’ 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 如 rú 来 lái 者 zhě , 即 jí 诸 zhū 法 fǎ 如 rú 义 yì 。 “ 若 ruò 有 yǒu 人 rén 言 yán :‘ 如 rú 来 lái 得 dé ‘ 阿 ā 耨 nòu 多 duō 罗 luó 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 p ú 提 tí ’ 。’ 须 xū 菩 pú 提 tí , 实 shí 无 wú 有 yǒu 法 fǎ , 佛 fó 得 dé ‘ 阿 ā 耨 nòu 多 duō 罗 luó 三 sān 藐 miǎo

11. 《 金刚般若波罗蜜经 》 - 8 - 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ 、 寿 shòu 者 zhě 。 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 若 ruò 取 qǔ 非 fēi 法 fǎ 相 xiàn ɡ , 即 jí 著 zhuó 我 wǒ 、 人 rén 、 众 zhòn ɡ 生 shēn ɡ 、 寿 shòu 者 zhě 。 是 shì 故 ɡù 不 bù 应 yīn ɡ 取 qǔ 法 fǎ , 不 bù 应 yīn ɡ 取 qǔ 非 fēi 法 fǎ 。 以 yǐ 是 shì 义 yì 故 ɡù , 如 rú 来 lái 常 chán ɡ 说 shuō :‘ 汝 rǔ 等 děn ɡ 比 bì 丘 qiū , 知 zhī 我 wǒ 说 shuō 法 fǎ , 如 rú 筏 fá 喻 yù 者 zhě , 法 fǎ 尚 shàn ɡ 应 yīn ɡ 舍 shě , 何 hé 况 kuàn ɡ 非 fēi 法 fǎ ?’” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé ? 如 rú 来 lái 得 dé ‘ 阿 ā 耨 nòu 多 duō 罗 luó 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 提 tí ’ 耶 yé ? 如 rú 来 lái 有 yǒu 所 suǒ 说 shuō 法 fǎ 耶 yé ?” 须 xū 菩 pú 提 tí 言 yán :“ 如 rú 我 wǒ 解 jiě 佛 fó 所 suǒ 说 shuō 义 yì , 无 wú 有 yǒu 定 dìn ɡ 法 fǎ 名 mín ɡ ‘ 阿 ā 耨 nòu 多 duō 罗 luó 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 提 tí ’ , 亦 yì 无 wú 有 yǒu 定 dìn ɡ 法 fǎ 如 rú 来 lái 可 kě 说 shuō , 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 如 rú 来 lái 所 suǒ 说 shuō 法 fǎ , 皆 jiē 不 bù 可 kě 取 qǔ , 不 bù 可 kě 说 shuō , 非 fēi 法 fǎ , 非 fēi 非 fēi 法 fǎ 。 所 suǒ 以 yǐ 者 zhě 何 hé ? 一 yí 切 qiè 贤 xián 圣 shèn ɡ , 皆 jiē 以 yǐ 无 wú 为 wéi 法 fǎ 而 ér 有 yǒu 差 chā 别 bié 。 ” “ 须 xū 菩 pú 提 tí , 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé ? 若 ruò 人 rén 满 mǎn 三 sān 千 qiān 大 dà 千 qiān 世 shì 界 jiè 七 qī 宝 bǎo , 以 yǐ 用 yòn ɡ 布 bù 施 shī , 是 shì 人 rén 所 suǒ 得 dé 福 fú 德 dé , 宁 nìn ɡ 为 wéi 多 duō 不 fǒu ?” 须 xū 菩 pú 提 tí 言 yán :“ 甚 shèn 多 duō , 世 shì 尊 zūn 。 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 是 shì 福 fú 德 dé 即 jí 非 fēi 福 fú 德 dé 性 xìn ɡ , 是 shì 故 ɡù 如 rú 来 lái 说 shuō 福 fú 德 dé 多 duō 。 ” “ 若 ruò 复 fù 有 yǒu 人 rén , 于 yú 此 cǐ 经 jīn ɡ 中 zhōn ɡ , 受 shòu 持 chí 乃 nǎi 至 zhì 四 sì 句 jù 偈 jì 等 děn ɡ , 为 wèi 他 tā 人 rén 说 shuō , 其 qí 福 fú 胜 shèn ɡ 彼 bǐ 。 何 hé 以 yǐ 故 ɡù ? 须 xū 菩 pú 提 tí , 一 yí 切 qiè 诸 zhū 佛 fó 及 jí 诸 zhū 佛 fó ‘ 阿 ā 耨 nòu 多 duō 罗 luó 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 提 tí ’ 法 fǎ , 皆 jiē 从 cón ɡ 此 cǐ 经 jīn ɡ 出 chū 。 须 xū 菩 pú 提 tí , 所 suǒ 谓 wèi 佛 fó 法 fǎ 者 zhě , 即 jí 非 fēi 佛 fó 法 fǎ 。 ”

Views

 • 414 Total Views
 • 299 Website Views
 • 115 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 4 ebs.thekchencholing.org:8069
 • 1 43.229.84.209:8069
 • 3 122.11.177.137
 • 1 tccl.fortiddns.com:8089